RSS zoznamy

Back

Vypracovanie geotechnickej štúdie na výstavbu prvej trasy metra

Vypracovanie geotechnickej štúdie na výstavbu prvej trasy metra

27.1.2020 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Srbsko

Veľvyslanectvo  SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnom obstarávaní JKP Beogradski metro a voz na geotechnickú dokumentáciu, ktorá by mala definovať všetky geologicko-inžinierske a geotechnické podmienky pre potreby spracovávania koncepčného projektu pre výstavbu prvej fázy trasy metra v Belehrade. Predmetom verejného obstarávania je služba: Na základe štúdie uskutočniteľnosti boli definované dve trasy belehradského metra. Dĺžka prvej trasy je 21,2 km a mala by mať 22 zastávok. Štúdia inžinierskogeologických – geotechnických podmienkach výstavby, je predmetom tejto podstaty - týka sa prvej fázy výstavby Trasy 1 belehradského metra, od zastávky Železnik po stanicu Karaburma, v dĺžke 16,7 km so 17 zastávkami.

Základným účelom je definovať stav a vlastnosti terénu a horninových hmôt, ako aj vytvorenie podmienok, ktoré sa budú realizovať pri implementácii výstavby metra – na úrovní koncepčného projektu a tomto základe budú stanovené geotechnické podmienky a odporúčania pre výstavbu budúcej trasy metra.

Dokumentácia by mala zahŕňať terén základnej trasy s koridorom v šírke 100 m (50 m z každej strany od stredu trasy). Pre potreby spracovania geotechnickej dokumentácie je potrebná analýza výsledkov všetkých existujúcich geologických prieskumov.

Hĺbka prieskumných vrtov musí byť projektovaná minimálne 10 m pod úrovňou tunelovej konštrukčnej časti metra, lokálne v závislosti od geotechnického modelu terénu, najmä v lokalitách kde boli plánované zástavky metra minimálne 15 m pod úrovňou konštrukcie zástavky. Max. vzdialenosť medzi vrtmi musí byť 150-200 m v závislosti od spracovaného geofyzikálneho prieskumu terénu medzi dvoma zástavkami.  


Termín do podania dokumentácie: 25. február 2020, do 11:30 hodín

Bližšie informácie:

Vladimir Baševski
Tel: +381 63 369 09 31
e-mail:  nabavke@bgmetro.rs


Reed Messe – Bauen & Energie

Reed Messe – Bauen & Energie 12.2.2020 | Výstavy a...