RSS zoznamy

Back

Výzva na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) z Nórskych grantov

Výzva na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) z Nórskych grantov

1.7.2020 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a a malých a stredných podnikov (MSP), vyhlásila Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov). Financovaná je z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v dvoch ťažiskových oblastiach. Sú nimi „Zelené inovácie v priemysle a  Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.“ Tieto oblasti predstavujú veľký potenciál potrieb, ktoré je možné naplniť vďaka novým prístupom a často netradičnou realizáciou nápadov v praxi. Start-upy môžu žiadať o grant na projekty zamerané na vývoj, aplikáciu a uvedenie na trh najlepších navrhnutých procesov, technológií, riešení, produktov a služieb alebo ozeleňovanie svojich prevádzok. Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 100 000 do 200 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 058 824 eur. Dátum uzatvorenia výzvy je 23.10.2020.  Oprávnenými žiadateľmi sú malé a stredné podniky (SME podľa definície v prílohe I Nariadenia Komisie (EU) 651/2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG )  založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne jedno daňové obdobie, ale nie viac ako päť rokov pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekty. Oprávnenými partnermi sú akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán, alebo agentúra efektívne prispievajúca k implementácii projektu. Program Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov (MSP) je podporený sumou vo výške 14 mil. eur z Nórskych grantov. Cieľom programu je zvýšiť tvorbu hodnôt a udržateľný rast v slovenskom podnikateľskom sektore. Financovaním projektov zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a ziskovosti podnikov, predovšetkým malých a stredných, prispeje program k celkovému cieľu Nórskych grantov, a to k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi. Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Podrobnosti o výzve:http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy