RSS zoznamy

Back

Okrúhly stôl MZV SR s predstaviteľmi think-tankov a akademických kruhov na témy "V4 - ako ďalej ?“ a „Príprava slovenského predsedníctva vo V4".

Okrúhly stôl MZV SR s predstaviteľmi think-tankov a akademických kruhov na témy "V4 - ako ďalej ?“ a „Príprava slovenského predsedníctva vo V4".

10.9.2009 | SR v medzinárodných organizáciách

Podujatie sa uskutočnilo 9. septembra 2009 v priestoroch MZV SR z iniciatívy rezortu zahraničných vecí v rámci projektu „Stále konzultačné fórum“. Zmyslom tohto konzultačného mechanizmu je efektívne komunikovať, vymieňať si informácie a názory na aktuálne otázky medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR s relevantnými zástupcami mimovládneho sektora.

Účastníci neformálnej diskusie za okrúhlym stolom sa venovali otázke prípadnej inštitucionalizácie vyšehradskej spolupráce. Prevládol názor, že doterajší model fungovania V4 je osvedčený a pri terajšej miere vôle k prehlbovaniu spolupráce za dostatočný. Nevylučuje to hľadanie nových foriem spolupráce, napr. vytváranie neformálnych špecializovaných pracovných skupín k mapovaniu spoločných záujmov a generovaniu námetov v špecifických konkrétnych oblastiach, vytvorenie diskusnej „platformy“ vládneho a mimovládneho sektora či národný „konvent“ mimovládneho sektora s podobným zameraním. Účastníci debaty sa zhodli, že obsahová náplň budúcej spolupráce V4 v značnej miere vzniká priebežne tak, ako ju určujú praktické a reálne potreby života. Preto je potrebné vyvážene plánovať obsah aktivít V4 tak, aby bol ponechaný priestor aj na posudzovanie nových reálnych a aktuálnych tém stredoeurópskeho regiónu.

Účastníci považujú za zmysluplné viac prenášať aktivity vyšehradskej spolupráce do rezortov a na nižšie úrovne štátnej správy a miestnej samosprávy, nerozširovať formát V4 o ďalšie krajiny, ale naďalej využívať formát V4+ . Podporili myšlienku vytvorenia vyšehradskej banky (možná realizácia brzdená krízou), vytvorenia „vyšehradského regiónu“ v duchu tendencie v EÚ na iniciovanie projektov regionálnej spolupráce. Konštatovali spoločné záujmy krajín V4 na západnom Balkáne, v projekte Východné partnerstvo, v agende energetickej bezpečnosti.

 

 

Okrúhly stôl odporúča do programu budúceho predsedníctva SR vo V4 (2010) zaradiť aj námety:

- dostať vyšehradsku spoluprácu do širšieho povedomia aj intenzívnejšou aktivitou na nižších úrovniach vládneho i mimovládneho sektora i miestnej samosprávy v krajinách V4;

- rozvinúť spoluprácu obchodných a priemyselných komôr a začať aj diskusiu o období po globálnej hospodárskej kríze;

- skoordinovať spoluprácu, alebo dohodnúť spoločný rozvojový (ODA) projekt krajín V4;

- posunúť na komplexnejšiu úroveň spoluprácu v oblasti civilnej ochrany a pri riešení nevojenských krízových situácií;

- aktivity k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti stredoeurópskeho regiónu;

- podpora investícií v prihraničných regiónoch V4, ktoré by mali pozitívny hospodársky a sociálny dopad na multietnický komunitárny celok v prihraničných regiónoch;

- zvážiť vytvorenie v podobe pilotného projektu slovenského národného diskusného formátu MVO (konvent) o fungovaní a formovaní činnosti V4.