RSS zoznamy

Back

Mimoriadne zasadnutie Európskej rady (20.-21. februára 2020) v Bruseli

Mimoriadne zasadnutie Európskej rady (20.-21. februára 2020) v Bruseli

24.2.2020

Počas mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (20.-21. februára 2020) v Bruseli rokovali lídri o návrhu viacročného finančného rámca na roky 2021-2027. Napriek intenzívnym rokovaniam sa k dohode nepodarilo dospieť vzhľadom na rozdielne názory na celkový objem rozpočtu a alokáciu jednotlivých výdavkov. Z pohľadu Slovenskej republiky sa ako najviac problematické javí navrhované zníženie príjmov v oblasti politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky, osobitne pre rozvoj vidieka, ako aj nedostatočne priaznivé implementačné pravidlá, hlavne miera spolufinancovania a pravidlo na čerpanie N + 3 roky. Slovenská republika tiež nesúhlasí s neproporcionálne vysokou redukciou prostriedkov pre program Erasmus. Slovensko je od začiatku rokovaní konštruktívny partner s cieľom dosiahnuť rozpočet, ktorý bude ambiciózny, čo sa týka celkového objemu i jednotlivých oblastí, do ktorých bude EÚ27 najbližších 7 rokov investovať. Slovenská republika má tiež záujem na financovaní nových výziev, ako je boj proti klimatickým zmenám, digitalizácia, či veda, výskum a inovácie. Rokovania lídrov Európskej únie o rozpočte budú pokračovať na ďalšom zasadnutí Európskej rady.