RSS zoznamy

Back

Ministri krajín EÚ otvárajú úvahy o posilnení regulácie údajov v digitálnom svete

Ministri krajín EÚ otvárajú úvahy o posilnení regulácie údajov v digitálnom svete

3.12.2019

Brusel (3. decembra 2019) - Hlavnými témami decembrového zasadnutia Rady ministrov Európskej únie pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť (Rada TTE) bola ochrana súkromia v elektronických komunikáciách, problematika údajového hospodárstva sústredeného na človeka, budovanie bezpečných sietí 5G, ako aj využívanie inovatívnych technológií, predovšetkým AI a s tým súvisiace uplatňovanie etických princípov. 

 

„Najdôležitejším bodom rokovania bola diskusia o dátovom hospodárstve a etickom využívaní údajov v EÚ,“ povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, ktorý viedol slovenskú delegáciu. „V Európe stále platí, že ekonomika musí  rásť a súčasne treba zachovať trvalo udržateľný rozvoj založený na údajoch. Spoločne preto hľadáme spôsoby, ako otvoriť súkromné údaje smerom k verejnosti a verejnému sektoru, ale aj v rámci súkromného sektora. I keď existujúca legislatíva EÚ už zakotvuje možnosti pre občanov a užívateľov pre udržanie kontroly nad svojimi údajmi, naším cieľom je, aby boli nastavené rovnaké pravidlá pre všetkých. Navyše, ak nájdeme vyvážený a spravodlivý spôsob, ako otvoriť údaje, stimulujeme tým naše hospodárstvo.“ 
 

Ministri prijali Závery Rady o význame sietí 5G pre európske hospodárstvo a o potrebe znížiť súvisiace bezpečnostné riziká. 

 

„Siete 5G prepoja v blízkej budúcnosti množstvo zariadení a systémov v takých významných sektoroch, akými sú energetika, doprava, bankovníctvo alebo zdravotníctvo. Tieto zariadenia uchovávajú citlivé informácie a podporujú kritické funkcie spoločnosti. Z tohto titulu je extrémne dôležité, aby táto infraštruktúra bola budovaná od začiatku so zreteľom na kybernetickú bezpečnosť,“ doplnil Richard Raši.  

 

Rada prijala Správu o pokroku k nariadeniu o elektronickom súkromí (e-privacy), hoci fínske predsedníctvo vyvinulo obrovské úsilie, aby sa dosiahlo aj všeobecné smerovanie. Ide o zložitý a kontroverzný návrh, na ktorom sa pracuje už tri roky. Hoci členské štáty podporujú cieľ e-privacy (ochrana osobných údajov v elektronickom komunikačnom sektore), vzhľadom na citlivosť a zložitosť celého nariadenia zostáva mnoho právnych aj technických otázok ešte otvorených (napr. ochrana detí pred zneužívaním, uchovávanie údajov, právna istota celého nariadenia, vyhodnotenie dopadov GDPR). Podpredseda vlády Richard Raši v tejto súvislosti uviedol, že „Slovensko sa preto nebude brániť ani myšlienke opätovne posúdiť relevantnosť kontroverznejších ustanovení v kontexte rozsahu tohto nariadenia, resp. prepracovanie tohto návrhu v prípade, že sa v blízkej budúcnosti otvorí takáto otázka.“ 

 

Na záver zasadnutia prezentovalo nadchádzajúce chorvátske predsedníctvo svoj program a priority v rámci jednotného digitálneho trhu, kde sa bude predovšetkým snažiť uzavrieť  otvorené legislatívne návrhy a začať diskusiu o nových návrhoch, ktoré predloží nová Európska komisia.

 

Po zasadnutí Rady TTE sa podpredseda vlády Richard Raši pripojil k podpisu spoločnej deklarácie krajín EÚ, ktoré plánujú hlbšie rozvíjať kvantovú komunikačnú infraštruktúru. V nasledujúcich dvanástich mesiacoch sa spoločne s ostatnými členskými štátmi budeme zaoberať možnosťami rozvoja a nasadenia bezpečnej kvantovej komunikačnej infraštruktúry (EuroQCI) na obdobie desiatich rokov. Kvantové technológie budú výrazne financované z prostriedkov nového programového obdobia na roky 2021-2027. 

 


Mediálny briefing podpredsedu vlády Richarda Rašiho a jeho poradcu pre digitálny trh Radoslava Repu tu: http://bit.ly/2LBl9PV  a tu: http://bit.ly/2Lmbsom