RSS zoznamy

Back

Slovenská republika získala v OECD podpredsednícke miesto v Pracovnej skupine pre pesticídy

Slovenská republika získala v OECD podpredsednícke miesto v Pracovnej skupine pre pesticídy

16.7.2019 | Slovensko v OECD

Počas posledného júnového týždňa bola za podpredsedníčku Pracovnej skupiny OECD pre pesticídy schválená delegátka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Bronislava Škarbová, PhD.

 

 

 

  • Podpredsednícke miesto pre zástupkyňu MPRV SR v Pracovnej skupine OECD pre pesticídy prvýkrát v histórii členstva SR v Organizácii.
  • Delegátka SR získala podporu zo strany členských štátov EÚ aj zo samotnej Európskej komisie.
  • SR je aktívna v OECD v agende pesticídov vrátane boja proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi.

 

V OECD sa v dňoch 24. – 28. júna 2019 uskutočnil maratón zasadnutí v agende pesticídov. Slovenská republika bola na nich zastupovaná Ing. Bronislavou Škarbovou, PhD., z odboru rastlinnej výroby MPRV SR, ktorá sa rokovaní zúčastnila už ako podpredsedníčka Pracovnej skupiny pre pesticídy. V závere zasadnutia bola v súlade s vnútornými procedúrami OECD naša zástupkyňa v tejto funkcii potvrdená ostatnými členskými krajinami OECD.

 

Pracovná skupina pre pesticídy (Working Group on Pesticides) je užitočnou platformou pre výmenu informácií v oblasti manažmentu prípravkov na ochranu rastlín s cieľom zníženia negatívnych vplyvov vyplývajúcich z ich aplikácie na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie. Tieto informácie sú často využívané pri tvorbe národnej legislatívy a pri prijímaní národných opatrení na zníženie rizika. Na zasadnutiach pracovnej skupiny sú diskutované jednotlivé oblasti pesticídnej politiky: biopesticídy, pesticídne indikátory rizika, úhyn včiel v dôsledku aplikácie pesticídov, integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom, boj proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi, letecké aplikácie pesticídov, ako aj ďalšie oblasti ovplyvňujúce mieru rizika z používania pesticídov.

 

Úlohou byra (užšieho vedenia) pracovnej skupiny, ktorého členom bude v nadchádzajúcom období aj Slovenská republika, je predovšetkým participovať na príprave programu jednotlivých zasadnutí, navrhovať strategické dokumenty a identifikovať kľúčové otázky smerovania pracovnej skupiny. Podpredseda okrem toho pomáha predsedovi a sekretariátu OECD pri príprave zasadnutí, v prípade potreby je pripravený predsedu kedykoľvek zastúpiť a viesť rokovanie (v anglickom alebo francúzskom jazyku), zabezpečuje kontinuitu práce medzi zasadnutiami, ako aj komunikáciu medzi jednotlivými expertnými podskupinami v štruktúre pracovnej skupiny.

 

Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pristupuje k svojmu členstvu v OECD dlhodobo zodpovedne a aktívne SR reprezentuje v jej orgánoch, ktoré spadajú do kompetencie rezortu. Medzi takéto patrí aj agenda pesticídov, ktorá je v OECD zaradená pod Direktoriát pre životné prostredie. Slovenská republika je od roku 2013 aj aktívnym členom Siete OECD pre boj proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi.

 


Reed Messe – Bauen & Energie

Reed Messe – Bauen & Energie 12.2.2020 | Výstavy a...