RSS zoznamy

Back

SR | Nitra - Granty EHP a Nórska sú dnes „značkou“

SR | Nitra - Granty EHP a Nórska sú dnes „značkou“

22.6.2018 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Dosahovanie cieľov v oblasti znižovania hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ako aj posilňovanie bilaterálnej spolupráce predstavovalo integrálnu súčasť implementácie grantov EHP a Nórska v programovom období 2009-2014 na Slovensku, ktoré priniesli množstvo projektových riešení v dotknutých témach a možno ich považovať za úspešné s konkrétnym vplyvom na vývoj v predmetných oblastiach, či sektoroch.

 

Granty EHP a Nórska sú dnes „značkou“, ktorá prostredníctvom dvoch úspešných programových období nachádza v spoločenskom vedomí svoje stabilné miesto. Konštatuje to schválená Záverečná strategická správa Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014, ktorú schválili členovia Monitorovacieho výboru pre Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014 na svojom 8. zasadnutí  21. júna 2018. SR čerpala v rokoch 2009-2014 80 mil. EUR a implementácia priniesla viac ako 200 úspešných projektov.

 

Programy  sa realizovali v troch veľkých sektorových skupinách – environmentálny sektor (Prispôsobenia sa zmene klímy a Zelené inovácie v priemysle), v rámci kultúry, vzdelávania, či podpory rozmanitosti (programy Kultúrneho dedičstva, vrátane malej grantovej schémy zameranej na rozmanitosť v kultúre a umení, či Štipendijný program EHP Slovensko) a sociálna oblasť  ( programy domáceho a rodovo podmieneného násilia a sociálnej inklúzie).


Granty EHP a Nórska a ich pôsobenie na Slovensku možno označiť ako „úspešný príbeh“, podporujúci zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu, čo je aj veľmi vhodným a výstižným mottom pre programové obdobie 2014-2021, v ktorom Slovenská republika bude môcť čerpať 113 mil. EUR. 


Viac informácii  o programovom období 2014-2021