RSS zoznamy

Back

Infodni pre samosprávu o fondoch a grantoch

Infodni pre samosprávu o fondoch a grantoch

28.3.2019 | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi, vrátane aktívnej účasti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR organizuje na jar 2019 sériu troch podujatí s názvom INFODNI PRE SAMOSPRÁVU, určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach. 


Na podujatiach budú prezentované programy ako Interreg Dunajský nadnárodný program, Interreg Central Europe, Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, ERAZMUS, Visegrad Fund, Programy cezhraničnej spolupráce, Interact, Espon, Urbact, Creative Europe a ďalšie. 

Podujatia sa uskutočnia  v týchto časoch a termínoch:

Štvrtok, 4. apríla 2019 od 9:00 hodiny v Banskej Bystrici, v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMP – podujatie sa uskutoční v spolupráci s  Centrom vedecko-technických informácií SR.

Pondelok, 15. apríla 2019 od 9:00 hodiny v Bratislave, v hoteli ÚZ Bôrik.

Piatok, 7. júna 2019 od 9:00 hodiny v Košiciach, v aule Technickej univerzity.

 

Podujatia sú určené pre zástupcov samosprávy, výskumnej či akademickej sféry, verejného a neziskového sektora, aj podnikateľom a pod. Združenie miest a obcí Slovenska na nich predstaví aj výsledky prieskumu zameraného na cezhraničný potenciál samospráv. Súčasťou programu budú aj príklady už realizovaných úspešných projektov. 

Záujemcovia o podujatia sa môžu registrovať na: jan.pangrac@vlada.gov.sk

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk

 

Stručne o niektorých programoch

Interact III
 Program spolupráce INTERACT III je súčasťou cieľa Európska územná spolupráca a poskytuje služby programom Interreg vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, propagácii výsledkov územnej spolupráce a oblasti zlepšenia riadiacich schopností programov pri zavádzaní inovatívnych nástrojov a prístupov spolupráce. Program poskytuje odborné poradenstvo najmä riadiacim orgánom, spoločným sekretariátom, certifikačným orgánom, orgánom auditu a národným kontrolórom prostredníctvom školení, workshopov, seminárov a konferencií; pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny; publikuje praktické príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov; poskytuje individuálne poradenstvo pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca.“

 

OP URBACT 
Operačný program URBACT je program európskej územnej spolupráce, ktorý už 15 rokov podporuje udržateľný a integrovaný rozvoj v mestách po celej Európe. Zapojením sa do operačného programu môžu mestá získať cennú skúsenosť z európskeho prostredia a získať podnety pre riešenie vlastných výziev, ktorým čelia každý deň. Zamestnanci miestnych samospráv a organizácií zriadených mestom získajú užitočné vedomosti, ktoré sa v praxi osvedčili.
Európa pre občanov je grantový program Európskej únie  podporujúci projekty medzinárodnej spolupráce, ktoré si kladú za cieľ prispievať k tomu, aby občania Európskej únie lepšie rozumeli, ako Európska únia funguje, jej hodnotám a histórii, a tiež také, ktoré sa zameriavajú na posilňovanie európskeho občianstva a občianskej participácie. Počas roka sa otvárajú až 4 typy výziev, pričom dve z nich sú určené práve pre miestnu a regionálnu územnú samosprávu. Najbližšia uzávierka na podávanie projektov bude 1. septembra 2019. 
Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. Program dáva príležitosť žiakom, vysokoškolským študentom, zamestnancom pracujúcim v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Organizácie sa môžu zapájať do medzinárodnej spolupráce v rámci mobilitných projektov a projektov partnerstiev s cieľom zdieľať a vytvárať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a v oblasti mládeže. Akékoľvek verejné, súkromné alebo neziskové organizácie zriadené na Slovensku, ktoré aktívne pôsobia v týchto oblastiach, môžu požiadať o finančné prostriedky z programu za podmienok zverejnených v každoročnej výzve na predkladanie návrhov projektov. Mestá, obce a vyššie územné celky sú oprávnenými žiadateľmi.

 

Central Europe 
Program Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce (European Territorial Cooperation – ETC), ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej únie. Hlavným cieľom Programu Stredná Európa (CE) je vďaka spolupráci presahujúcej hranice strednej Európy  urobiť z našich miest a regiónov lepšie miesta pre život a prácu. Podporovaná je spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť strednej Európy, spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v strednej Európe, spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v strednej Európe, ako aj spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie strednej Európy.
Dunajský nadnárodný program
Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 je tiež finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce (European Territorial Cooperation – ETC). Dunajský nadnárodný program (DTP) presadzuje ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť dunajského regiónu vo vybraných oblastiach:  inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre, lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región a dobre spravovaný dunajský región.

 

Granty EHP a Nórska
Tieto granty podporujú viaceré oblasti, ako sú ochrana kultúrneho dedičstva, životného prostredia, ochrana obetí domáceho násilia či dobré spravovanie vecí verejných. Granty majú za cieľ podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom a odstraňovať spoločenské a hospodárske rozdiely v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Úrad vlády SR je v aktuálnom období čerpania týchto grantov správcom troch programov:  Dobré spravovanie a Cezhraničná spolupráca, Domáce a rodovo podmienené násilie, ako aj  Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre. V aktuálnom programovom období čerpania grantov EHP a Nórska je pre Slovenskú republiku vyčlenených cca 113 mil. eur.

 

Prieskum ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska zrealizovali v júli 2018 prieskum zameraný na cezhraničný potenciál samospráv. Čísla prieskumu hovoria za všetko: prihraničná spolupráca je dôležitou podporou regionálneho rozvoja najvzdialenejších regiónov Slovenska a existuje dopyt po informáciách o finančných grantoch podporujúcich rozvoj v cezhraničnom území, ale aj nadnárodnú spoluprácu miestnych územných samospráv. V 36 prihraničných okresoch žije 48% slovenskej populácie a 49,5% miestnych samospráv spolupracuje so susedmi v zahraničí. Takmer polovica samospráv v cezhraničných regiónoch financuje cezhraničné projekty z eurofondov. Dôležitým záverom je aj, že samosprávy v prihraničí sa výrazne inšpirujú u „susedov“. Spolupráca samospráv so susedmi v zahraničí za jednotlivé regióny bude predstavená v konkrétnych číslach práve na plánovaných podujatiach po Slovensku.