RSS zoznamy

Back

Konferencia Value-Driven Artificial Intelligence - príležitosti, hrozby a odporúčania čo s umelou inteligenciou

Konferencia Value-Driven Artificial Intelligence - príležitosti, hrozby a odporúčania čo s umelou inteligenciou

30.9.2019 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie

V piatok 27.septembra 2019 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Value-Driven Artificial Inteligence organizovaná Americkou obchodnou komorou v SR (AmCham) pod záštitou ÚPVII R. Rašiho s cieľom podnietiť diskusiu o úspešných príkladoch vývoja a implementácie umelej inteligencie ("AI"), ktorej možnosti vďaka "Big data analýze" exponenciálne rastú (zdravotníctvo, kultúra, smart budovy, životné prostredie, optimalizácia vnútrofiremných procesov) a prispievajú tak k pokroku ľudstva. V úvode prezident AmChamu, G.Galgóci, zhodnotil, že SK vo vývoji a nových technológiách zaostáva nielen za rozvinutými ekonomikami, ale aj v rámci V4. Ľudovít Odor, viceguvernér NBS, upozornil, že SK je najzraniteľnejšou ekonomikou v rámci OECD, pretože až 65 % pracovných miest na SK je ohrozených automatizáciou, na ktorú SK dnes nie je adekvátne pripravené.
Keďže podľa McKinsey Global Institute asi 60 % všetkých pracovných pozícií má minimálne 30 % činností, ktoré môžu byť zautomatizované, štúdia Svetového ekonomického fóra (WEF) do roku 2022 globálne očakáva zánik 75 mil. zamestnaní a vytvorenie 133 mil. pracovných pozícií, hlavne v ITC a R&D. R. Repa, Generálny riaditeľ digitálnej agendy ÚPVII, informoval o "Akčnom pláne digitálnej transformácie 2019-2022", v rámci ktorého SK aj s využitím EÚ fondov podporuje "AI" hlavne budovaním centier excelentnosti.
Počas panelových diskusií a kľúčových príhovorov preto rečníci (T. Bakshi, 15-ročný "TEDx speaker" o "AI"; R. Urbánek, CEO Microsoft CZ a SK; R. Blaško, CEO AmCham; V. Šucha, Joint Research Center EU; a.i.) apelovali na urgentnú realizáciu viacerých opatrení: strategický prístup štátu k dátovej politike, reforma vzdelávania (zamerať sa na výučbu emocionálnej inteligencie - komunikácia, plánovanie, tímová práca, riešenie problémov; "computational thinking" - učiť sa nie len programovať, ale aj chápať ako programy fungujú), sociálneho systému (v r. 2000-2017 bol na SK zaznamenaný 36 % nárast zamestnaní na čiastočný úväzok), tvorba priaznivého podnikateľského prostredie a štátna podpora rizikového kapitálu (do budovania start-upov a malých začínajúcich projektov klastrov, čím by si SK udržalo a pritiahlo nové talenty). 
Rečníci prierezovo kládli dôraz na to, aby "AI" pri rozhodovaní zohľadňovala etické hodnoty a právne princípy danej spoločnosti.