RSS zoznamy

Back

Ochranné zdravotnícke pomôcky v Ćíne - súhrnná analýza

Ochranné zdravotnícke pomôcky v Ćíne - súhrnná analýza

12.5.2020 | Ekonomické správy | Spolupráca s Čínou | Čína

Zastupiteľský úrad SR v  Pekingu si v súvislosti s nákupom ochranných zdravotných pomôcok určených na kontrolu a prevenciu Covid-19 dovoľuje informovať o aktuálne platných nariadeniach pre vývoz predmetného tovaru z Číny. Ministerstvo obchodu Čínskej ľudovej republiky, Generálna administratíva colnej správy Čínskej ľudovej republiky a Štátny úrad pre reguláciu trhu Čínskej ľudovej republiky vydali dňa 26. 4. 2020 spoločné oznámenie č. 12/2020 s cieľom ďalšieho posilnenia kontroly kvality vývozu zdravotníckeho materiálu na prevenciu epidémie COVID-19. Podľa neho Non-medical Masks (tvárové masky na iné ako lekárske použitie) určené na vývoz z Číny musia spĺňať čínske normy kvality, alebo normy kvality krajiny importu.

NOVÉ: 
Obaja – vývozca aj dovozca musia predložiť spoločné vyhlásenie (Joint declaration by exporter and importer – v prílohe) v elektronickej, alebo písomnej podobe, v ktorom prehlásia, že výrobok spĺňa alebo štandardy kvality Číny, alebo krajiny dovozu. Dovozca v ňom súhlasí s prevzatím zodpovednosti za kvalitu tovaru a zaväzuje sa, že ich nepoužije na lekárske účely. Pre ostatný tovar (lekárske masky, obleky, testy, teplomery, ventilátory, okuliare) je potrebné predložiť certifikát kvality platný na území Číny a súčasne certifikát kvality platný v krajine importu a deklaráciu (Export medical supplies declaration – v prílohe). Colné orgány skontrolujú a uvoľnia tovar na základe predloženia predpísaných deklarácii. Súčasne overia, či sa výrobca nachádza na zozname Ministerstva obchodu ČĽR, ktorý je priebežne aktualizovaný na stránke Čínskej obchodnej komory pre dovoz a vývoz liekov a zdravotníckych výrobkov. Uvedení výrobcovia disponujú certifikátmi kvality platnými pre čínsky trh (GB, KN) a súčasne pre európsky (CE, EN), alebo americký trh (NIOSH, FDA, N). Zoznamy sú rozdelené podľa použitia: non-medical use (masky na iné ako lekárske použitie) a medical use (lekárske masky, obleky, testy, teplomery, ventilátory, okuliare). 


Štátny úrad pre reguláciu trhu ČĽR priebežne aktualizuje „black list“ neodporúčaných
výrobcov (51 firiem k 8.5.)

Porovnanie označovania čínskeho, európskeho, alebo amerického štandardu kvality
pre predmetné komodity nájdete v prílohe.