RSS zoznamy

Back

Podnikateľské centrum MZVEZ SR v univerzitnom technologickom parku Technicom v Košiciach

Podnikateľské centrum MZVEZ SR v univerzitnom technologickom parku Technicom v Košiciach

21.11.2019 | Ekonomické správy

Na konferencii Komplexné možnosti podpory malých a stredných podnikov (19.11.) predstavilo služby ekonomickej diplomacie vo svete. Vyše 70 firiem zaujímal  katalóg služieb, ktorý zahŕňa hotline pre exportérov ako aj ekonomické aktuality, informácie o zahraničných trhoch a príležitostiach na nich, tendroch, podnikateľských misiách či veľtrhoch a výstavách v zahraničí, sprístupnené na portáli Podnikajme v zahraničí, v newslettri a na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn. Sieť ekonomickej diplomacie ročne vybaví temer dvetisíc dopytov, spolu s SOPK a SARIO zrealizuje vyše sto podnikateľských misií, pomôže s účasťou slovenských firiem na dvesto veľtrhoch a výstavách a finančne podporí cca tridsať podujatí  pre slovenské firmy. Komplexné informácie o podpore štátu pre podnikanie v zahraničí prináša aj do regiónov. Na doteraz šiestich kluboch regionálnych komôr SOPK v Žiline, Košiciach, Trenčíne, Banskej Bystrici, Trnave a Nitre - spolu s Eximbankou SR a agentúrami SBA a SARIO – ich dostalo vyše dvesto firiem. Ďalšie podujatie - pilotný Exportný dom - bol úspešne spustený na veľtrhu  Gastra a Kulinaria 2019 v Nitre a služby poskytol 150 záujemcom. Vysoká účasť firiem z prešovského a košického regiónu svedčí o záujme o tento typ podujatí. Firmy sa  zaujímali najmä o kontakty, poradenstvo a spoluprácu s ekonomickými diplomatmi pri vstupe na trhy tretích krajín (Rusko, Euroázijská únia, Ukrajina, JAR), o cezhraničnú (Maďarsko) a rozvojovú spoluprácu (Moldavsko, Keňa), či pomoc pri riešení problémov so zahraničnými obchodnými partnermi (Francúzsko, Nemecko). 
Podujatie Košickej regionálnej SOPK sa okrem internacionalizácie MSP venovalo aj duálnemu vzdelávaniu a špecifickým oblastiam podpory (o.i. aktuálne výzvy pre projekty EŠIF,  podpora pre podnikanie v najmenej rozvinutých okresoch, ekosystém na podporu technologického transferu a inovácií). Na konferencii konanej pod záštitou ÚPPVII vystúpil primátor Košíc. Možnosti podpory MSP a odpočet aktivít za rok 2019 okrem MZVEZ SR predstavili aj EXIMBANKA SR, SARIO, SBA, Ekonomická fakulta TUKE a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice.