Všetky správy

Back

“Digitalization moves the European Union forward and brings innovation also to development cooperation,” State Secretary Parízek says in evaluating meeting in Tallinn

“Digitalizácia posúva Európsku úniu vpred a prináša inovácie aj do rozvojovej spolupráce,” hodnotí stretnutie v Tallinne štátny tajomník L. Parízek

11.9.2017 | Aktivity ministerstva

Neformálne ministerské rokovanie rozvojového segmentu Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC/DEV) v Tallinne 11. septembra 2017 je jednou z aktivít na vysokej úrovni súčasného estónskeho predsedníctva v Rade EÚ. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek. 

Rozvojová spolupráca EÚ sa sústreďuje predovšetkým na odstránenie chudoby v rozvojových krajinách. Diskusia ministrov v Tallinne sa zamerala na výhody politického dialógu a strategického prístupu pre kvalitné výsledky. Nástroje pre rozvojovú spoluprácu, ktoré majú členské štáty EÚ k dispozícii, by mali byť aktualizované na základe existujúcich právnych, finančných a inštitucionálnych rámcov. Patrí sem technická pomoc, budovanie kapacít, twinning, inštitucionálne partnerstvá a zapojenie občianskej spoločnosti, trojstranná spolupráca a podpora investícií. Rozvojové intervencie zahŕňajú celý rad politík a nástrojov, ako je obchod, vzdelávanie (napr. Erasmus +), veda a výskum, digitalizácia a šírenie a prenos technológií. 


Ministri členských štátov EÚ pre rozvojovú spoluprácu rokovali o problematike inovatívneho nastavenia spolupráce s vyspelejšími rozvojovými krajinami. „Aj tieto krajiny so stredným príjmom naďalej čelia výzvam v oblasti rozvoja, ako sú  napríklad slabé inštitúcie a nedostatok inkluzívneho a udržateľného rastu. Na tieto oblasti by sme sa mali zamerať. Podpora štrukturálnych reforiem je v tomto smere mimoriadne dôležitá“, uviedol štátny tajomník L. Parízek


Kľúčová časť tallinnského rokovania ministrov významne prepojila slovenské a estónske predsedníctvo, keďže závery Rady z roku 2016 formulované v strategickom dokumente Digital4Development (D4D) považujú digitalizáciu za jeden zo základných faktorov podmieňujúcich dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja.


Digitalizácia otvára nové možnosti pri tvorbe pracovných miest a ekonomického rozvoja vo všetkých rozvojových krajinách. Digitálne riešenia môžu taktiež zvýšiť účinnosť poskytovanej humanitárnej pomoci. Informačné a komunikačné technológie a služby sú osvedčenými prostriedkami trvalo udržateľného rozvoja a inkluzívneho rastu. Môžu byť kľúčom k zlepšeniu životov aj v najchudobnejších krajinách, najmä prostredníctvom posilnenia postavenia žien a dievčat, demokratického riadenia a transparentnosti, ako aj zvýšením produktivity a tvorby pracovných miest.

Napriek tomu zostáva technická a cenová dostupnosť problémom naprieč regiónmi, ako aj v rámci regiónov. Markantné rozdiely je možné badať medzi vyššími a nižšími príjmovými krajinami a medzi mestami a vidieckymi oblasťami. EÚ sa aktívne podieľa na podpore digitálnych technológií a služieb v partnerských krajinách, ale chýbal jej vhodný rámec na začlenenie digitálnych technológií do rozvojovej spolupráce. Na základe existujúcich politík a partnerstiev sú priority digitalizácie v rozvojovej spolupráci definované v štyroch oblastiach podpory:

1. Prístup k dostupným a bezpečným širokopásmovým pripojeniam a digitálnej infraštruktúre vrátane potrebných regulačných reforiem
2. Digitálna gramotnosť a zručnosť
3. Digitálne podnikanie a tvorba pracovných miest
4.  yužívanie digitálnych technológií ako prostriedku trvalo udržateľného rozvoja
 
Rozvojová spolupráca takto zároveň prispieva aj k napĺňaniu priorít Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ,“ zhrnul závery a ciele rokovania Lukáš Parízek.