Práva zamestnancov a SZČO, uznávanie odborných kvalifiká

Osoby, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o vystúpení (viď: časť I. Všeobecne - kto je oprávnený a načo je oprávnený), budú mať právo nastúpiť do zamestnania alebo vykonávať hospodársku činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba/ živnostník. Rovnako si ponechajú všetky práva pracovníkov založené na práve EÚ – nebudú môcť byť nijako diskriminovaní na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnanie, odmeňovanie a iné pracovné a zamestnanecké podmienky. Taktiež budú mať právo začať a vykonávať činnosť v súlade s pravidlami platnými pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva,  právo na pomoc pri zamestnávaní za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, právo na rovnaké zaobchádzanie v súvislosti so zamestnávateľskými a pracovnými podmienkami, právo na sociálne a daňové výhody, kolektívne práva a právo na prístup ich detí k vzdelaniu.

 

Dohoda o vystúpení bude takisto chrániť práva cezhraničných pracovníkov alebo osôb s cezhraničnou samostatnou zárobkovou činnosťou v krajinách, v ktorých pracujú.

 

Okrem toho, ak osoba, na ktorú sa vzťahuje Dohoda o vystúpení (viď: časť I. Všeobecne - kto je oprávnený a načo je oprávnený), ktorá má uznanú odbornú kvalifikáciu v krajine (v členskom štáte EÚ alebo Spojenom kráľovstve), v ktorej má v súčasnosti bydlisko, alebo v prípade cezhraničných pracovníkov v krajine, v ktorej pracuje, sa bude môcť naďalej opierať o rozhodnutie o uznaní na účel vykonávania odborných činností spojených s používaním týchto odborných kvalifikácií. Ak už osoba požiadala o uznanie svojej odbornej kvalifikácie pred uplynutím prechodného obdobia, bude jej žiadosť spracovaná na domácom trhu v súlade s pravidlami EÚ platnými v čase podania žiadosti.

Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2018 Dátum vytvorenia: 13.12.2018