Preukazovanie bezúhonnosti

VÝPISY A ODPISY Z TRESTNÝCH REGISTROV

Výpis z registra trestov je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou SR, ktorá preukazuje, či fyzická osoba bola, alebo nebola právoplatné odsúdená. Výpis z registra trestov môžete potrebovať napríklad pri nástupe do novej práce alebo v súvislosti s vybavovaním niektorých dokladov, či povolení. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ nebude mať bezprostredný vplyv na priame práva občanov pokiaľ ide o otázky preukazovania bezúhonnosti. Ak budete potrebovať výpis z registra trestov, postup občana za účelom preukázania bezúhonnosti v Slovenskej republike sa i naďalej realizuje v zmysle zákona č. 330/2007 Z. z. (o registri trestov). Obdobný postup za účelom preukázania bezúhonnosti v Spojenom kráľovstve sa realizuje v zmysle právnych predpisov platných v Spojenom kráľovstve.  

Dátum poslednej aktualizácie: 7.2.2020 Dátum vytvorenia: 11.1.2019