Životné situácie (rodinné právo, dedenie)

Uzavretie manželstva

Úprava uzavretia manželstva nie je harmonizovaná v žiadnych spoločných európskych normách medzinárodného práva súkromného, preto sa režim uzatvárania manželstva nemení. K zmene nepríde ani v prípade vystúpenia Spojeného Kráľovstva z EÚ na základe dohody o vystúpení a ani ak Spojené kráľovstvo vystúpi bez dohody.

 

Rozvod

DEAL

Právo EÚ v oblasti rozvodu je regulované ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel 2a). V zmysle Dohody o vystúpení sa bude toto nariadenie uplatňovať aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ v súvislosti so súdnymi konaniami začatými pred skončením prechodného obdobia (t.j. súdne konania začaté do 31. decembra 2020).

V zmysle nariadenia si  manželia môžu vybrať súd, na ktorý podajú návrh na rozvod. Súd si môžu vybrať podľa rôznych kritérií súvisiacich s tým, kde spolu manželia žijú/žili, kde žije jeden z nich prípadne prepojených na štátne občianstvo. Všetky možnosti sú alternatívne, to znamená, že manželia si môžu vybrať ktorúkoľvek možnosť. Rozsudok o rozvode bude automaticky uznaný aj v Spojenom kráľovstve aj v SR. Detailnejšie informácie je možné nájsť na stránke YourEurope.

 

NO DEAL

Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť, nebude existovať žiadne prechodné obdobie. Oblasť rozvodov bude nahradená Dohovorom o uznávaní rozvodov a o zrušení manželského spolužitia (Haag, 1970, vyhl. č. 131/1976 Zb.)

 

Majetkové režimy manželov

DEAL

Majetkové režimy manželov (otázky správy majetku manželov alebo vyporiadanie (bezpodielového) spoluvlastníctva manželov) sú upravené v nariadení (EÚ) č. 2016/1103 (nariadenie o majetkových režimoch manželov). Toto nariadenie však bolo prijaté vo forme posilnenej spolupráce a Spojené kráľovstvo a Slovenská republika na ňom neparticipujú. To znamená, že sa bude aj naďalej postupovať v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa tejto oblasti. 

 

Úprava rodičovských práv a povinností

Právo EÚ v oblasti rodičovských práv a povinností je regulované ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel 2a). Všeobecne platí, že súdy pri rozhodovaní vychádzajú z obvyklého pobytu dieťaťa v čase podania návrhu.

Návrh na úpravu rodičovských práv podáva rodič na  príslušný okresný súd v mieste bydliska dieťaťa. Konanie je na území Slovenskej republiky oslobodené od súdnych poplatkov. Viac informácií nájdete napríklad na stránke YourEurope.

 

DEAL

V zmysle Dohody o vystúpení sa bude podľa uvedeného nariadenia postupovať aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ v súvislosti so súdnymi konaniami začatými pred skončením prechodného obdobia (t.j. súdne konania začaté do 31. decembra 2020).

 

NO DEAL

Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť, oblasť rodičovských práv a povinností sa bude spravovať Dohovorom o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag, 1966, ozn. č. 344/2002 Zb.). Oblasť medzinárodných únosov bude nahradená Dohovorom o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag, 1980, ozn. č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 4924).

 

Dedenie

Spojené kráľovstvo sa nezúčastňuje na nariadení (EÚ) č. 650/2012 (nariadenie o dedičských veciach). To znamená, že vystúpením z EÚ sa vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu situácia v oblasti dedenia nezmení.
 
O dedičstve po slovenskom štátnom príslušníkovi  bude, tak ako doteraz, rozhodovať slovenský súd (aj keď v čase smrti žil v Spojenom kráľovstve), teda notár poverený súdom ako komisár. Ak sa však jedná o majetok, ktorý sa nachádza na území Spojeného kráľovstva, bude o ňom rozhodovať súd Spojeného kráľovstva. V Spojenom kráľovstve sa ustanoví v dedičstve správca, ktorý predovšetkým uhradí dedičskú daň a iné dane a zvyšok je potom predmetom dedičstva. 

Bližšie informácie o dedení (nie len v Spojenom kráľovstve) je možné nájsť na stránke Európskeho portálu elektronickej justície. Pomoc v základných otázkach vie poskytnúť aj veľvyslanectvo.
 

Dátum poslednej aktualizácie: 17.6.2019 Dátum vytvorenia: 11.1.2019