Vstup cudzincov na územie SR

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 okrem iných aj cestovné obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4739/2020 zo dňa 9. 6. 2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré od 10. júna 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú nižšie, nariaďuje, aby pri prekročení hraníc SR odovzdali negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru SR.

 Alternatívne, po vstupe na územie SR hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Uvedený výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený. Následne sa týmto osobám nariaďuje domáca izolácia do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. (V prípade, ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, izoláciu môže absolvovať napr. aj v hotelovom alebo inom ubytovacom zariadení.)

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 sa je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

 

Zoznam krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za bezpečné

 

 • Bulharská republika
 • Cyperská republika
 • Česká republika
 • Čierna Hora
 • Dánske kráľovstvo
 • Estónska republika
 • Faerské ostrovy
 • Fínska republika
 • Helénska republika (Grécko)
 • Chorvátska republika
 • Islandská republika
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Maďarsko
 • Maltská republika
 • Monacké kniežactvo
 • Nemecká spolková republika
 • Nórske kráľovstvo
 • Poľská republika
 • Rakúska republika
 • Slovinská republika
 • Švajčiarska konfederácia

 

Cudzinci (vrátane občanov EÚ), ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú na zozname tzv. bezpečných krajín (okrem Slovenskej republiky) môžu vstúpiť na územie SR cez vnútorné hranice SR s Českou republikou, Rakúskou republikou, Poľskou republikou a Maďarskom, ako aj vzdušné hranice (hraničné priechody na letiskách v SR)  pod podmienkou dodržania karanténnych opatrení (predloženie testu na COVID-19 a následná domáca izolácia v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR). Kategórie osôb, ktoré sú oslobodené z karanténnych opatrení sú uvedené v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v bodoch 4 až 10 opatrenia.

 

Vstup cudzincov na vzdušných hraniciach pri prílete cez vnútornú hranicu z krajiny neuvedenej na zozname tzv. bezpečných krajín nie je možný (odlet lietadla z krajiny neuvedenej na zozname „bezpečných krajín“). Takéto lety nie sú povolené.

 

 

 

Cez vonkajšiu hranicu s Ukrajinou môžu na územie SR vstúpiť nasledovné osoby:

 

a) cudzinci - osoby so vzťahom k občanovi SR, t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa, ktoré je občanom SR. Maloleté dieťaťa, manžel/ka nemusí cestovať spolu s týmto cudzincom (túto skutočnosť môžu preukázať napr. rodným listom, sobášnym listom (ak cudzinec nemá k dispozícii originál, stačí obyčajná kópia). Pokiaľ je doklad len v cudzom jazyku, cudzinec si musí zabezpečiť vyhotovenie jeho prekladu (stačí neoficiálny preklad) a pri kontrole preukázať originál v cudzom jazyku a tento preklad;

 

b) cudzinci, ktorí majú platný pobyt na území SR podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preukážu sa platným povolením na pobyt, pobytovým preukazom, potvrdením o registrácii pobytu alebo držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky;

 

c) osoby, patriace do  niektorej z kategórií uvedených v bodoch 4 až 8 opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4739/2020 zo dňa 9. 6. 2020 v platnom znení

 

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môže byť výnimka z karanténnych opatrení podmienená predchádzajúcim súhlasom príslušného ministerstva alebo Úradu verejného zdravotníctva SR. Bližšie informácie sú uvedené v opatrení.

 

Žiadosť o súhlas Ministerstva vnútra SR je potrebné zaslať na: corona.transit@minv.sk

 

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4739/2020 zo dňa 9. 6. 2020  (pdf; 157.23 KB)

 

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/5089/2020 zo dňa 19. 6. 2020  (pdf; 109.45 KB)
 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 20.6.2020 Dátum vytvorenia: 17.3.2020