Informácie o cestovných dokladoch

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje druhy cestovných dokladov, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov Slovenskej republiky a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi, ktoré nie sú ustanovené v osobitnom predpise Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006. ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc). a sankcie za porušenie tohto zákona.
Všeobecné informácie:
 

Druhy cestovných dokladov:


a) cestovný pas,
b) diplomatický pas,
c) služobný pas,
d) náhradný cestovný doklad,
e) cestovný doklad cudzinca,
f) náhradný cestovný doklad Európskej únie,
g) iný doklad – napríklad občiansky preukaz.

Kam môžete cestovať iba s občianskym preukazom

Cestovný doklad je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade. Cestovný doklad je majetkom Slovenskej republiky. Občan môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu okrem náhradného cestovného dokladu.

Cestovný pas Slovenskej republiky sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta. Maloletým občanom Slovenskej republiky vo veku do 6 rokov sa vydávajú cestovné pasy s časovou platnosťou na 2 roky, deťom vo veku od 6 do 16 rokov s platnosťou na 5 rokov a slovenským občanom starším ako 16 rokov s platnosťou na 10 rokov. Ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

Veľvyslanectvá a generálne konzuláty Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „veľvyslanectvá“) sú príslušné na prijímanie žiadostí o vydanie cestovného pasu, na vydanie náhradného cestovného dokladu a predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca.

Občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas alebo náhradný cestovný doklad, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný. Výnimkou je občan, ktorý pre bezvládnosť tak nemôže urobiť; za neho môže podať žiadosť iný občan na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Žiadosť o predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca podáva cudzinec osobne.

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu podáva osobne občan starší ako 15 rokov, pre ktorého sa má doklad vyhotoviť. Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca alebo iná osoba § 17 ods. 5, 6 a 8 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Občan mladší ako 18 rokov je povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu alebo inej osoby § 17 ods. 2 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonný zástupca a iná osoba, ktorá za občana podáva žiadosť, sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Vyhotovený cestovný doklad si prevezme osobne občan starší ako 15 rokov alebo jemu blízka osoba. Podľa § 116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, dieťa (staršie ako 18 rokov), alebo osoba, ktorá žiadosť podala. Iný občan môže cestovný doklad prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Osvedčená plná moc na zastupovanie sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu splnomocní iného občana a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred veľvyslanectvom.
 

Cestovný pas


Pri cestách do zahraničia s cestovným pasom treba dbať na to, aby mal pas potrebnú platnosť. Aj tie krajiny, do ktorých slovenský občan nepotrebuje víza, spravidla vyžadujú aby bol cestovný pas platný minimálne šesť mesiacov od dátumu vstupu do krajiny. Pokiaľ potrebnú informáciu o požiadavkách konkrétneho štátu nenájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, odporúčame pred cestou kontaktovať veľvyslanectvo príslušnej krajiny.
 
Náležitosti žiadosti o vydanie cestovného pasu

Občan pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu uvedie pravdivé a úplné vyžadované údaje a ich pravdivosť a úplnosť potvrdzuje svojim podpisom na žiadosti. Podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať.

Občan, ktorému má byť cestovný pas vydaný je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu, ak cestovný doklad takéto údaje obsahuje.
Dátový nosič v cestovnom pase s biometrickými prvkami v súčasnosti obsahuje digitálnu podobu tváre a podpisu. Slovenská republika začala vydávať cestovné pasy s druhým biometrickým údajom, ktorým sú odtlačky prstov, od 22. júna 2009.

K žiadosti o cestovný pas sa fotografia žiadateľa neprikladá, tá je nasnímaná spolu s odtlačkami dvoch prstov zamestnancom konzulárneho pracoviska, ktorý zabezpečuje spracovanie elektronickej žiadosti o pas. Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydá cestovný pas s platnosťou na 1 rok.

K žiadosti sa prikladajú nasledovné doklady:

a) skôr vydaný cestovný pas;

b) doklad totožnosti, z ktorého sú zrejmé údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky, napríklad platný cestovný doklad, alebo občiansky preukaz (ak bol takýto doklad vydaný);

c) rodný list vydaný v Slovenskej republike a originál osvedčenia o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov v prípade, že občan nepredloží platný doklad, ktorým sa preukazuje občianstvo Slovenskej republiky;

d) sobášny list žiadateľa vydaný v Slovenskej republike, ak sa priezvisko nadobudnuté sobášom líši od priezviska uvedeného v doklade totožnosti;

e) doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo odovzdávanom cestovnom doklade;

f) iné doklady podľa § 16 ods. 4 zákona.

h) žiadateľ pri podaní žiadosti zaplatí príslušný správny poplatok:
 
vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40.- eur
vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15.- eur
vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 10.- eur
vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30.- eur
vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10.- eur
žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 10.- eur
žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovanie v priebehu 6 po sebe nasledujúcich mesiacov 20.- eur
predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca 5.- eur
 

Občiansky preukaz


Občiansky preukaz možno použiť ako cestovný doklad do štátov, ktoré ho ako taký uznávajú. Ako cestovný doklad možno použiť len občiansky preukaz vydaný po 1.9.1993 formátu ID2 ( tzv. laminovaný), alebo neskôr typu z 1.7.2008, 1.5.2013, 30.11.2013 (http://www.minv.sk/?vzory-dokladov-obcianske-preukazy). Viacstránkové občianske preukazy vydávané v ČSSR/ČSFR ako cestovný doklad použiť nemožno.
 
Občiansky preukaz s elektronickým čipom

V zmysle ust. §-17a) zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 30.11.2013 začínajú vydávať občianske preukazy so zabudovaným elektronickým čipom (eID).
Slovenský občan, ktorý má platný občiansky preukaz bez elektronického čipu, môže od 1.12.2013 požiadať o vydanie eID bez splnenia ostatných zákonom stanovených podmienok. Môže tak urobiť aj na zastupiteľskom úrade. Poplatok za vydanie eID ostáva nezmenený (15 €).

Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadá bezpečnostný osobný kód. Tým bude občiansky preukaz pripravený na elektronickú komunikáciu s informačnými systémami orgánov verejnej správy a súkromného sektora.

Ak si občan pri prijatí žiadosti na zastupiteľskom úrade bezpečnostný osobný kód nezadá a neskôr sa rozhodne, že si ho chce aktivovať, môže tak urobiť len prostredníctvom okresného riaditeľstva Policajného zboru v Slovenskej republike.

Aktivovaný eID slúži pre občana nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami, ako cestovný doklad do krajín, ktoré ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí.

Aktivovaný eID môže slúžiť aj ako nosič pre kvalifikovaný certifikát, ktorý je potrebný na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu. O vytvorenie tejto funkcie však občan nemôže požiadať prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí, ale len osobne na príslušnom policajnom útvare na území Slovenskej republiky.

Bližšie informácie možno získať na web stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-decembra-2013-vydava-slovenska-republika-elektronicke-obcianske-preukazy-eid-karty
 

Náhradný cestovný doklad

Náhradný cestovný doklad vydáva veľvyslanectvo na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutnú dobu, najviac však na šesť mesiacov.
Veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný doklad občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

Občan prikladá k žiadosti v prípade potreby dve farebné fotografie pasového formátu a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list). V prípade, ak sa náhradný cestovný doklad vydáva ako náhrada za odcudzený cestovný pas, žiadateľ prikladá aj doklad od miestnej polície potvrdzujúci túto skutočnosť.
 

 

Náhradný cestovný doklad Európskej únie

Náhradný cestovný doklad Európskej únie vydáva veľvyslanectvo na žiadosť občana Európskej únie. Podmienky jeho vydávania a použitia ustanovuje osobitný predpis.
Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady 94/409/SZBP z 25. júna 1996 o zavedení cestovného preukazu (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 18/zv. 1; Ú. V. ES L 168, 6. 7. 1996) v platnom znení.

V prípade, ak slovenský občan potrebuje vystaviť cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky (napr. v prípade straty alebo odcudzenia cestovného pasu) a nachádza sa v štáte, kde Slovenská republika nemá veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, môže sa so žiadosťou obrátiť na veľvyslanectvo alebo generálny konzulát ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie.
 

 

Povinnosti držiteľa cestovného dokladu

Cestovný doklad sa nesmie odovzdávať ani prijímať ako záloh a nesmie sa odovzdávať ani odoberať pri vstupe do objektu alebo na pozemok. Občan nie je oprávnený ponechávať cestovný doklad ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí.

Kto nájde alebo inak získa cestovný doklad iného občana, je povinný ho neodkladne odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Železničnej polície, zamestnancovi obecnej polície alebo obci alebo veľvyslanectvu, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie orgánu, ktorý doklad vydal. Túto povinnosť má aj ten, komu bol vydaný nový cestovný doklad za doklad stratený alebo odcudzený, ak svoj predchádzajúci cestovný doklad získal späť, a ten, kto má alebo získa cestovný doklad osoby, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu. Ďalšie povinnosti držiteľov cestovných dokladov sú ustanovené v § 27 zákona.

Platnosť cestovných pasov sa nepredlžuje, pri skončení ich platnosti je nutné požiadať o vydanie nového pasu. Každý občan vrátane maloletého občana do 5 rokov veku musí byť držiteľom vlastného cestovného dokladu.
Dátum poslednej aktualizácie: 11.6.2018 Dátum vytvorenia: 8.4.2013