Vstup občanov členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarskej konfederácie a ich rodinných príslušníkov

Právo vstupu občanov Únie


Právo na vstup preukazuje občan Únie predložením dokladu alebo iným hodnoverným spôsobom, ktorým riadne preukáže svoju totožnosť a štátnu príslušnosť k členskému štátu.

Právo vstupu rodinného príslušníka občana Únie


Podľa zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov je rodinným príslušníkom občana Únie príslušník tretej krajiny, ktorý je
a) jeho manžel,
b) jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela,
c) jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,
d) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza,
e) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je členom jeho domácnosti,
f) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť,
g) jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah,
h) štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu rodinného príslušníka občana Únie v členskom štáte, kde občanom Únie je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až g) vo vzťahu k štátnemu občanovi Slovenskej republiky.

Rodinný príslušník občana Únie právo na vstup preukazuje predložením dokladu alebo iným hodnoverným spôsobom, ktorým riadne preukáže svoju totožnosť a rodinný vzťah k občanovi Únie.

Rodinný príslušník občana Únie podliehajúci vízovej povinnosti je povinný predložiť pri vstupe platné vízum; to neplatí, ak sa preukáže platným dokladom o pobyte rodinného príslušníka občana Únie alebo dokladom o pobyte podľa osobitného predpisu.

Žiadosť o vízum


K žiadosti o vízum rodinný príslušník občana Únie priloží platný cestovný doklad a doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzťah s občanom Únie (napr. sobášny list alebo rodný list), doklad o závislosti, ak sa vyžaduje (napr. lekárske potvrdenie o potrebe stálej starostlivosti, invalidite, iný doklad potvrdzujúci finančnú závislosť a pod.).

Rodinným príslušníkom občanov Únie sa vízum udeľuje zrýchleným postupom do 10 pracovných dní od podania žiadosti.

Podanie žiadosti o vízum rodinného príslušníka občana Únie sa nespoplatňuje.

Dátum poslednej aktualizácie: 08.03.2013