D. Štrofová na Hodnotiacej konferencii Zhromaždenia zmluvných strán Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale

1.6.2010 | SR v medzinárodných organizáciách | Uganda

V ugandskej Kampale sa 31. mája 2010 začala Hodnotiaca konferencia Zhromaždenia zmluvných strán Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, ktorá potrvá do 11. júna 2010. Cieľom Hodnotiacej konferencie je posúdiť s odstupom 8 rokov od nadobudnutia platnosti Rímskeho štatútu návrhy na jeho zmenu a osobitne prijať definíciu trestného činu agresie v kontexte jeho začlenenia do Rímskeho štatútu s cieľom umožniť Medzinárodnému trestnému súdu v rámci jeho jurisdikcie postihovať popri zločinoch proti ľudskosti, vojenských trestných činoch a genocíde aj tento medzinárodný trestný čin. Delegáciu SR na konferencii vedie štátna tajomníčka MZV SR Diana Štrofová, ktorá v rámci úvodnej všeobecnej rozpravy predniesla prejav v mene SR zameraný na plnú podporu SR aktivitám Medzinárodného trestného súdu, dosiahnutiu univerzálnosti a plnej implementácie Rímskeho štatútu.

Medzinárodný trestný súd je nezávislý a stály medzinárodný súdny orgán s právomocou vyšetrovať a stíhať osoby obvinené z najzávažnejších medzinárodných zločinov, osobitne však genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov za predpokladu, že tak náležite nečinia kompetentné národné inštitúcie. Bol zriadený v roku 2002 multilaterálnou medzinárodnou zmluvou - tzv. Rímskym štatútom, ktorá má v súčasnosti 111 zmluvných strán vrátane SR. Jeho zmluvnou stranou nie sú napr. Ruská federácia, Spojené štáty americké, Čína.

Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou v roku 2002, ako jedna z prvých krajín a v súlade so spoločnou pozíciou EÚ je silným podporovateľom súdu a jeho činností.