Japonsko

Krajina: Japonsko
Konzul: Eiichi Ishikawa
Otvorený: 13. marec 2012
Adresa: Consular Office of the Slovak Republic
2012-4 Shirasawa-cho
Utsunomiya Tochigi
329-1102 Japan
Tel: +81-28-671-3600
Fax: +81-28-673-5840
E-mail: slovak-hc@utsunomiyaseiki.co.jp
Internet: http://www.utsunomiyaseiki.co.jp/slovakia/index_sk.php
Konzulárny obvod: Prefektúry: Tochigi, Ibaraki a Gunma