Oznámenie o koncesii v súvislosti s verejným obstarávaním na predmet koncesie „Outsourcing pri zbere žiadostí o víza 2018“

23.5.2018 | Egypt

V Úradnom vestníku EÚ bolo 19. mája 2018 uverejnené oznámenie o koncesii v súvislosti s verejným obstarávaním na predmet koncesie „Outsourcing pri zbere žiadostí o víza 2018“ http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:217426-2018:TEXT:SK:HTML. Predmetom koncesie je poskytovanie služieb pri prijímaní žiadostí o víza v Číne, Indii, Kazachstane, palestínskych mestách Gaza a Ramalláh, Bielorusku, Rusku, Kuvajte, Spojených arabských emirátoch, Turecku a Egypte. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o spolupráci. Úspešný uchádzač bude povinný začať poskytovať služby v lehote od 30 do 90
kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o spolupráci vo všetkých mestách uvedených v bode 6.1 časti A.1 koncesnej dokumentácie. Koncesná dokumentácia a minimálne obchodné podmienky boli zverejnené v profile MZVaEZ SR na stránke Úradu pre verejné bstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, zložená z nižšie uvedených konkrétnych kritérií:

1. najkratšia lehota začatia poskytovania služby v mestách uvedených v bode 6.1 časti A.1 koncesnej dokumentácie (76 bodov);

2. najnižšia konečná výška odplaty za poskytnutie služby vyjadrená v EUR vrátane všetkých daní a poplatkov hradená žiadateľom o vízum uchádzačovi v príslušnej krajine (24 bodov).

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 19. júna 2018 o 11:00 hod stredoeurópskeho času.