Srbská republika - nový zákon o bezpečnosti cestnej premávky

4.12.2009 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Srbsko

Pravidlá cestnej premávky v Srbsku

Od 10. 12. 2009 platí v Srbsku nový zákon o bezpečnosti cestnej premávky. Zákon je v súlade s európskymi štandardmi a v mnohých ustanoveniach je striktnejší ako predošlý.

Najvýznamnejšia zmena sa týka udeľ ovania trestných bodov vodičom, ktorí nedodržiavajú pravidlá cestnej premávky. Vodič, ktorý (na základe rozhodnutia súdu o priestupku) dostane 18 trestných bodov, ako aj vodič, ktorý spôsobil dopravnú nehodu so smrteľnými následkami alebo dve dopravné nehody s telesnými úrazmi druhých osôb sa považuje za nespôsobilého a bude mu políciou odobratý vodičský preukaz. Takýto vodič môže znova dostať vodičský preukaz až keď príslušným orgánom preukáže spôsobilosť na vedenie motorového vozidla.

Ďalšia významná zmena sa týka zodpovednosti za priestupky dokázateľné na základe videozáznamu. Zákon tiež zavádza do právneho systému určitý druh objektívnej zodpovednosti vlastníka vozidla. V prípade, že sa eviduje priestupok prostredníctvom videozáznamu (prekročenie povolenej rýchlosti, prechod vozidla na červenú, nepovolené parkovanie atď.) a nie je možné potvrdenie identity vodiča, záväzná je zodpovednosť majiteľa vozidla.

Ustanovenia zákona zakazujú všetkým vodičom používať telefón a iné prístroje na komunikáciu počas jazdy, ak nemajú, resp. nepoužívajú zariadenia umožňujúce telefonovanie bez použitia rúk, tzv. „hands free“ zariadenia. Podobný zákaz platí aj pre chodcov, ktorí počas prechodu cez cestu nesmú používať mobilný telefón alebo slúchadlá.

Nové sú taktiež ustanovenia o potvrdzovaní alkoholu v krvi a prítomnosti alkoholu v organizme. Obsah alkoholu sa potvrdzuje príslušnými zariadeniami na meranie prítomnosti alkoholu a zisťuje sa, či je obsah alkoholu v krvi väčší ako 0,30 mg/ml. Povolená hranica bola znížená z 0,5 g/kg na 0,30 mg/ml. Z dôvodu určenia úrovne možného nebezpečenstva a ohrozovania bezpečnosti dopravy v závislosti od obsahu alkoholu v krvi, resp. prítomnosti alkoholu v organizme zákon stanovuje stupne opitosti.

Zákon stanovuje okrem iných aj tieto povinnosti:

- počas jazdy mať vždy rozsvietené stretávacie svetlá na vozidle (i počas dňa),

- neprekračovať maximálnu povolenú rýchlosť; povolená rýchlosť jazdy vozidla v obci je znížená zo 60 km/h na 50 km/h,

- zakázané je používanie zariadení, ktoré odhaľujú radar, alebo obmedzujú jeho činnosť,

- v aute mať vždy reflexnú vestu,

- na verejnej ceste používať všetky svetelné ukazovatele smeru vozidla, napr. počas vstupu a výstupu cestujúceho, v prípade nebezpečenstva, hmly, pri cúvaní a pod.,

- zákaz prevážať dieťa mladšie ako 12 rokov na prednom sedadle vozidla (výnimka: dieťa do troch rokov na autosedačke otočenej proti smeru jazdy, pri vypnutom airbagu).

Zákonom sú stanovené aj špeciálne zóny ako pešia zóna, zóna spomalenej premávky, zóna „30“, zóna školy, zóna ochrany životného prostredia. Taktiež sú zavedené peňažné sankcie, za priestupok sa pokuta pohybuje v rozpätí od 3.000 RSD do 50.000 RSD.

Motorové vozidlá cudzincov, ktorí majú v Srbsku povolenie na prechodný pobyt nad 6 mesiacov alebo povolenie na trvalý pobyt, sa môžu zúčastňovať cestnej premávky len v prípade, ak je vozidlo registrované v Srbsku (má tabuľku so srbským evidenčným číslom). Vozidlo musí byť zaregistrované do 3 mesiacov od vstupu do Srbska.