Úprava dovozu tovaru automobilovou dopravou do Kazachstanu, Ruska a Bieloruska

20.3.2012 | Ekonomické správy | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Kazachstan | Rusko | Bielorusko

Komisia colnej únie Kazachstanu, Ruska a Bieloruska v Moskve 9. decembra 2011 podpísala rozhodnutie o zavedení povinnej predbežnej informácie o tovaroch dovážaných na colné územie colnej únie automobilovou dopravou. Toto rozhodnutie nadobudne platnosť 17. júna 2012.

Komisia colnej únie rozhodla :

1. Zaviesť povinné predbežné informovanie o tovaroch dovážaných na colné územie colnej únie automobilovou dopravou.

2. Oprávnené subjekty, dopravcovia, predstavitelia colnice alebo iné zodpovedné subjekty sú povinné predložiť informáciu o tovaroch dovážaných na územie colnej únie automobilovou dopravou najneskôr dve hodiny pred ich vstupom na územie colnej únie.

V prípade, keď dovážaný tovar má byť prepustený do colného režimu tranzitu krajiny, je oprávnený subjekt povinný predložiť predbežnú informáciu colným orgánom člena colnej únie, v ktorom sa nachádza miesto doručenia tovarov a dopravných prostriedkov a musí obsahovať tieto informácie:

- odosielateľa tovaru a miesto dodania

- oprávnený subjekt na vykonanie colnej procedúry

- dopravcu

- dopravný prostriedok medzinárodnej dopravy

- názov, množstvo a cenu dovážaných tovarov v súlade s dokumentmi potrebnými na dovoz a transport

- kód tovarov v súlade s nomenklatúrou colnej únie na úrovni minimálne prvých šiestich znakov

- hmotnosť tovarov brutto alebo v objeme a množstvo tovaru v doplnkových jednotkách pre každý kód tovarovej nomenklatúry colnej únie

- množstvo tovarových miest

- miesto určenia tovarov v súlade s dopravnými dokumentmi

- dokumenty, ktoré potvrdzujú dodržanie obmedzení, spojených s prevozom tovarov cez hranicu colnej únie, ak sa takýto prevoz povoľuje

- plánované tovarové preťaženie alebo manipuláciu s tovarom počas cesty

- čas a miesto príjazdu na colné územie colnej únie

V prípade, ak dovážaný tovar nebude umiestnený do colného režimu tranzitu krajiny, oprávnený subjekt je povinný predložiť predbežnú informáciu colným orgánom člena colnej únie, v ktorom sa nachádza miesto doručenia tovarov a dopravných prostriedkov a musí obsahovať tieto informácie:

- štátnu registráciu dopravného prostriedku

- názov a adresu dopravcu

- názov krajiny odosielateľa a krajinu príjemcu tovaru

- názov a adresu odosielateľa a prijímateľa tovaru

- názov predajcu a prijímateľa tovaru v súlade s medzinárodnými dokumentmi

- množstvo transportných miest, ich značenie a balenie

- názov a kódy dovážaných tovarov v súlade s jednotnou tovarovou nomenklatúrou colnej únie na úrovni minimálne prvých štyroch znakov

- hmotnosť tovarov brutto alebo v objemových jednotkách

- prítomnosť tovarov, dovoz ktorých je na územie colnej únie zakázaný

- miesto a dátum vystavenia medzinárodnej tovarovej faktúry

- čas a miesto príjazdu na colné územie colnej únie

3. V mieste určenia colné orgány členov colnej únie uskutočnia kontrolu predbežnej informácie s predloženými informáciami, uvedenými v dopravných, obchodných alebo iných dokladoch. V prípade rozporu dokladov prijmú rozhodnutie o návrhu formy colnej kontroly týkajúcej sa uvedených tovarov s využitím systému riadenia rizík. Ďalšie colné operácie sa budú uskutočňovať v súlade s colnými zákonmi colnej únie.

4. V prípade technických problémov doručenia predbežnej informácie colným orgánom členovi colnej únie sa prijíma rozhodnutie o uskutočnení colnej kontroly tovarov a dopravných prostriedkov v súlade s colnými predpismi colnej únie.