Kto má nárok na asistenciu ministerstva počas krízových situácií

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky poskytuje pomoc zameranú na bezprostrednú záchranu života občanom SR (na základe čl. 23 Zmluvy o fungovaní EÚ aj občanom EÚ) a ich najbližším rodinným príslušníkom (manžel/ka alebo registrovaný partner/ka, s ktorým má občan únie riadne osvedčený vzťah, a nezaopatrené deti do 21 rokov), ktorí nie sú občanmi EÚ. V prípadoch osobitného zreteľa, pri ťažkom zdravotnom postihnutí alebo z humanitárnych dôvodov môže byť táto pomoc rozšírená aj na iných občanov tretích krajín. Právo na vstup a pobyt občanov tretích krajín evakuovaných na územie SR musí spĺňať podmienky stanovené Zákonom o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 404/2011 Z. z.
 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-06-12 09:06:48.525 Dátum vytvorenia: Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2014