Manuál osvedčovania dokladov – praktické rady, príklady

Pracovisko osvedčovania dokladov MZVaEZ SR si Vás dovoľuje informovať, že osvedčuje verejné/úradné listiny Slovenskej republiky na použitie v zahraničí – osvedčenie je vykonané v súlade s uzatvorenými platnými medzinárodnými dohodami.

Pracovisko osvedčovania dokladov si vyhradzuje právo odmietnuť osvedčenie listiny, ak je vydaná v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo odporuje princípom medzinárodného práva.

Pracovisko osvedčovania dokladov upozorňuje, že v súlade s platnou legislatívou SR a platnými predpismi MZVaEZ SR nevykonáva osvedčenie kópií cudzích verejných listín na použitie v tretích krajinách.

Matričný doklad Slovenskej republiky

Postup pri osvedčení matričného dokladu (rodný, sobášny a úmrtný list) do krajiny, ktorá nepodpísala Haagsky dohovor:

 • originál aktuálneho matričného dokumentu na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na matričnom úrade
 • osvedčí príslušný okresný úrad
 • legalizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • preklad súdnym prekladateľovi
 • súdneho prekladateľa osvedčí krajský súd
 • takto osvedčené doklady sa predložia na ďalšie overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • po osvedčení konzulárnym odborom sa doklady predložia na veľvyslanectvo krajiny, v ktorej budú použité

Postup pri osvedčení rodného listu (a iných dokladov vydaných matrikou) – do krajiny, ktorá podpísala Haagsky dohovor: 

 • originál aktuálneho matričného dokumentu na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na matričnom úrade
 • osvedčí príslušný okresný úrad formou apostilu
 • predloží takto osvedčený doklad na preklad súdnemu prekladateľovi
 • súdneho prekladateľa osvedčí krajský súd formou apostilu

Ak je na doklade a na preklade osvedčenie formou apostilu, týmto je ukončené overovanie dokladu a môže byť doklad predložený v krajine určenia.Osvedčenie formou apostilu musí byť na prvotnom doklade aj na priloženom preklade.

Výpis z registra trestov Slovenskej republiky

Výpis z registra trestov vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, príp. pobočky Slovenskej pošty. Ak bude výpis použitý v zahraničí, je treba požiadať o osvedčenie výpisu na pracovisku Generálnej prokuratúry v Bratislave, Kvetná ul. č. 13 (pri trhovisku Miletičova). Tento úkon je bezplatný. Následne sa výpis osvedčuje na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Výpis z registra trestov SR musí byť k osvedčeniu vždy predkladaný v origináli.

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Originálny aktuálny výpis z registra trestov si zabezpečíte na pobočkách slovenskej pošty, príp. generálnej prokuratúre SR
 • Generálna prokuratúra Register trestov v Bratislave, Kvetná ul. č. 13 osvedčí listinu na použitie v zahraničí
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky listinu apostiluje
 • takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • súdneho prekladateľa osvedčí krajský súd formou apostilu

Postup pri osvedčení výpisu z registra trestov do ostatných krajín 

 • Originálny aktuálny výpis z registra trestov si zabezpečíte na pobočkách slovenskej pošty, príp. generálnej prokuratúre SR
 • Generálna prokuratúr Register trestov v Bratislave, Kvetná ul. č. 13 osvedčí listinu na použitie v zahraničí
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky listinu osvedčí
 • takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • súdneho prekladateľa osvedčí krajský súd 
 • takto osvedčený preklad sa predloží na overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • po osvedčení konzulárnym odborom sa doklady predložia na veľvyslanectvo krajiny, v ktorej budú použité

Doklady o vzdelaní – vysvedčenia, maturitné vysvedčenia, diplomy...

Nakoľko väčšinu dokladov o vzdelaní, vydávaných orgánmi Slovenskej republiky si klienti potrebujú ponechať pre vlastné potreby v originále ( maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom), je možné z dokladu vyhotoviť úradnú fotokópiu, nakoľko doklady bývajú neoddeliteľne spojené s vyhotoveným prekladom a tým pádom dochádza k ich poškodeniu.

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru 

 • Originál dokladu osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pečiatkou apostiom
 • Z originálu dokladu s prvotným osvedčením Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa predloží kópia na overenie notárovi (nie pracovníkovi poverenému notárom)
 • pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd formou apostilu
 • takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • súdneho prekladateľa osvedčí akýkoľvek krajský súd formou apostilu
 • takto osvedčený doklad je pripravený na predloženie v krajine, ktorá podpísala Haagsky dohovor.

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál dokladu osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • z originál dokladu s prvotným osvedčením Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa predloží kópia na overenie notárovi (nie pracovníkovi poverenému notárom)
 • pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd
 • legalizuje Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • preklad súdnym prekladateľom
 • súdneho prekladateľa osvedčí akýkoľvek krajský súd
 • takto osvedčené doklady sa predložia na legalizáciu na Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • následne sa predložia na osvedčenie na veľvyslanectvo krajiny, v ktorej budú použité

Upozornenie : Bez prvotného overenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, resp. inej štátnej inštitúcie, Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky nelegalizuje dokumenty
  
Poznámky ku kategórii dokladov:

Atestácie a vysvedčenia vydané strednými zdravotníckymi školami podliehajú v prvom stupni overeniu Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Atestácie s iným ako zdravotníckym zameraním overuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Potvrdenie pre zdravotné sestry o registrácií v komorách musí byť vždy originál s overením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Doklady o vzdelaní vydané vojenskými školami podliehajú overeniu Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

Slovenský národný archív a ostatné štátne archívy poskytujú úplné reprodukcie archívnych dokumentov, vrátane reprodukcií dokladov o vzdelaní. Na použitie v zahraničí overuje tieto reprodukcie priamo Slovenský národný archív, následne KONZ a veľvyslanectvo cieľovej krajiny. Reprodukcie dokladov o vzdelaní vydané iným štátnym archívom overuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr na Križkovej ulici č. 7 v Bratislave, následne Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a príslušné veľvyslanectvo. V prípade reprodukcie určenej do štátu, ktorý pristúpil k haagskemu dohovoru, apostille udeľuje Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky .

Vysvedčenia, diplomy, certifikáty a pod. vydané zdravotnými školami, alebo univerzitami musia mať prvotné overenie z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, nie z Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

(Doklady o vzdelaní v odbore fyzioterapeut, balneológia a liečebná rehabilitácia potvrdzuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky)

 

UPOZORNENIE: Nostrifikačné doložky, ktoré vydalo MŠ SR o platnosti získaného vzdelania v zahraničí, nie sú dokladmi o vzdelaní získanom v SR. Na použitie do tretieho štátu nie je možné osvedčovať. Vždy treba predkladať doklad o vzdelaní z krajiny, kde bolo štúdium úspešne ukončené.

Výpisy z banky (inej ako Národnej banky Slovenska), Centrálny depozit cenných papierov

Banky sú súkromné subjekty, nie je možné listiny priamo overiť.

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • originál výpisu v slovenskom jazyku
 • súdny prekladateľ preloží doklad
 • akýkoľvek krajský súd udelí apostilu na preklad

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny 

 • originál výpisu v slovenskom jazyku
 • súdny prekladateľ preloží doklad
 • akýkoľvek krajský súd osvedčí dokument k ďalšiemu overeniu
 • Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listinu

Výpis z obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín.

Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky na použitie v zahraničí sa dá získať na príslušných okresných súdoch alebo u notára.

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Osvedčí príslušný krajský súd apostilou
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd udelí apostilu na preklad

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Osvedčí príslušný krajský súd na ďalšie overenie
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí prekladateľa
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí listinu

Bližšie informácie o Obchodnom registri nájdete v agende Obchodný register v sekcii Zákon a právo/ Súdy - www.orsr.sk

Živnostenský register

www.zrsr.sk

Živnostenský list na použitie do zahraničia, vydaný príslušným okresným úradom overí

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Osvedčí Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky apostilou
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd udelí apostilu na preklad

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny 

 • Osvedčí  Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí prekladateľa
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí listinu

Preklady

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky neosvedčuje len preklady. Preklad je podporná časť dokumentu.

Postup: najprv musí byť doklad uznaný za verejnú listinu SR a byť osvedčený na použitie v zahraničí, až potom môže byť vyhotovený preklad – výnimku tvoria výpisy z bánk, potvrdenia zo sociálnej a zdravotných poisťovní a cirkevné doklady.

Fotokópie z dokladov, ktoré chcú klienti použiť v zahraničí, musia mať vždy prvostupňové osvedčenie.

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčuje len fotokópie vyhotovené zo slovenských verejných listín, prvostupňovo osvedčených, príp. z verejných listín, určených na priame použitie v zahraničí.

Upozornenie - Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky, premiéra Slovenskej republiky a členov vlády Slovenskej republiky sú platné len na území Slovenskej republiky. Kópie týchto materiálov v zahraničí nemajú dôkaznú moc verejnej listiny Slovenskej republiky.

Fotokópie dokladov totožnosti ((občiansky preukaz SR, cestovný pas SR, potvrdenie o pobyte v SR)

Fotokópie slovenských dokladov totožnosti pre použitie v zahraničí je oprávnený vykonať len notár.

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Fotokópiu dokladu osvedčí priamo notár
 • Osvedčí príslušný krajský súd apostilom
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd udelí apostil na preklad

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Fotokópiu dokladu osvedčí priamo notár
 • Osvedčí príslušný krajský súd na ďalšie overenie
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí listinu

Obchodné listiny súkromných firiem, stanovy, Čestné vyhlásenia, prehlásenia, plné moci, zmluvy s partnermi

Právnické osoby, firmy, agentúry a pod. splnomocňujú v zahraničí zástupcov, partnerov, aby jednali v ich mene (napr. zápis do obchodného registra, otvorenie účtov v bankách a pod.)

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Originál listiny podpíše štatutár firmy pred notárom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd apostilou
 • SOPK potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na originále listiny
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilou

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny  

 • Originál listiny podpíše štatutár firmy pred notárom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd na ďalšie overenie
 • SOPK potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na originále listiny (v prípade, že podnikateľský subjekt nie členom SOPK, predkladá aktuálny Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky vydaný okresným súdom, resp. notárskym úradom. Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí preklad na ďalšie overenie
 • Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listinu

Plná moc fyzických osôb

 • Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • Originál listiny podpíše fyzická osoba pred notárom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd apostilou
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí apostilom

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál listiny podpíše fyzická osoba pred notárom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd na ďalšie overenie
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí prekladateľa na ďalšie overenie
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listinu

Potvrdenia o pobyte

Pre potreby cudzincov, žijúcich v SR, sú vydávané potvrdenia o pobyte na území SR na použitie v zahraničí. Predmetné potvrdenia je možné osvedčiť len v prípade, že:

 • Žiadatelia predložia originál Potvrdenia o pobyte na území Slovenskej republiky
 • Potvrdenie o pobyte vydá len Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, kde občan má alebo mal udelený pobyt na území SR
 • Potvrdenie o pobyte musí byť osvedčené pracovníkom Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, ktorý je k tomu oprávnený (nie v zastúpení) a doklad bude osvedčený predpísanou pečiatkou
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí listinu podľa krajiny použitia

Pre slovenských občanov potvrdenie o pobyte vydá Ohlasovňa pobytu pri samosprávnych úradoch, tieto na použitie v zahraničí osvedčuje príslušný okresný úrad podľa krajiny použitia.

Výpisy zo sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia, nie štátna, nie je možné listiny overiť.

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • originál výpisu v slovenskom jazyku
 • súdny prekladateľ preloží doklad
 • akýkoľvek krajský súd udelí apostilu na preklad

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • originál výpisu v slovenskom jazyku
 • súdny prekladateľ preloží doklad
 • akýkoľvek krajský súd osvedčí preklad k ďalšiemu overeniu
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listinu

Certifikát voľného predaja (Certificate of Free Sale)

Tento dokument , v súlade s platnou legislatívou SR, si nemôžu vydávať subjekty pre účely použitia v zahraničí sami pre seba. Je potrebné požiadať štátnu inštitúciu, ktorá vydala povolenie na výrobu, vývoz či predaj, aby takýto certifikát vydala. V prípade, že listina bude osvedčená pečiatkou so štátnym znakom a podpísaná kompetentným pracovníkom, je možné certifikát osvedčiť.

Daňové doklady

Dokumenty, týkajúce sa daňových potvrdení, na použitie v zahraničí môže vydať a osvedčiť len daňový úrad SR, vecne príslušný k fyzickému či právnickému subjektu. Konzulárny odbor MZVaEZ SR legalizuje listiny podľa krajiny použitia.

Lekárske správy - nálezy

Lekárske správy - nálezy, na použitie v zahraničí, musí osvedčiť Ministerstvo zdravotníctva SR.

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Originál listiny apostiluje MZ SR
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí apostilou

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál listiny podpíše pracovník MZ SR
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí na ďalšie overenie
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listinu

Upozornenie - V prípade, že lekárska správa – nález - je už napísaná v cudzom jazyku, súdny prekladateľ atď. odpadá.

Výpis z katastra nehnuteľností

Výpis z katastra nehnuteľností na použitie v zahraničí osvedčuje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, adresa: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava. Dokument sa vždy predkladá v originále, len majiteľom nehnuteľnosti, príp. splnomocnená osoba. Konzulárny odbor MZVaEZ SR legalizuje listiny podľa krajiny použitia.

Evidenčná karta vodiča, osvedčenie o evidencii vozidla,  technický preukaz motorového vozidla a technický preukaz motorového-prípojného vozidla

Odbor dokladov a evidencie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky informoval, že Evidenčná karta vodiča, osvedčenie o evidencii vozidla,  technický preukaz motorového vozidla a technický preukaz motorového-prípojného vozidla nie sú verejnými listinami, tým pádom nie je možné ich osvedčovať, ani ich kópie.

Informácie o vydaní osvedčenia o štátnom občianstve SR

Žiadosť sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné šesť mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru

 • Originál listiny apostiluje Ministerstvo vnútra SR
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilou

Postup osvedčenia pre ostatné krajiny

 • Originál listiny podpíše pracovník Ministerstvo vnútra SR
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje
 • Súdny prekladateľ
 • Akýkoľvek krajský súd osvedčí na ďalšie overenie
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listin.

Elektronicky vydávané dokumenty

Elektronicky vydávané dokumenty nie sú verejnými listinami SR a preto MZVaEZ SR tieto neosvedčuje. Dovoľujeme si odporučiť klientom, aby upozornili štátnu inštitúciu, že doklad nimi vydaný chcú použiť v zahraničí.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-12-15 07:49:37.528 Dátum vytvorenia: Tue Jul 29 00:00:00 CEST 2014