Manuál osvedčovania dokladov – praktické rady, príklady

Pracovisko osvedčovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si Vás dovoľuje informovať, že osvedčuje verejné/úradné listiny Slovenskej republiky na použitie v zahraničí. Osvedčenie je vykonané v súlade s uzatvorenými platnými medzinárodnými dohodami.
 
Verejné listiny Slovenskej republiky, určené na použitie pred orgánmi v zahraničí, vydávané v súlade s platnou legislatívou SR budú osvedčené, ak budú vydané v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
 
Pracovisko osvedčovania dokladov si vyhradzuje právo odmietnuť osvedčenie listiny, ak je vydaná v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo odporuje princípom medzinárodného práva.
 
Pracovisko osvedčovania dokladov upozorňuje, že v súlade s platnou legislatívou SR a platnými predpismi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nevykonáva osvedčenie kópií cudzích verejných listín na použitie v tretích krajinách.
 

Matričný doklad Slovenskej republiky

Postup pri osvedčení matričného dokladu (rodný, sobášny a úmrtný list) do krajiny, ktorá podpísala Haagsky dohovor: 
 • Originál aktuálneho matričného dokladu na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na matričnom úrade
 • Doklad osvedčí príslušný okresný úrad apostilom
 • Takto osvedčený doklad predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilom 
 
Postup pri osvedčení matričného dokladu (rodný, sobášny a úmrtný list) do ostatných krajín
 • Originál aktuálneho matričného dokladu na použitie v zahraničí si klient zabezpečí na matričnom úrade
 • Doklad osvedčí príslušný okresný úrad
 • Listinu legalizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Takto osvedčený doklad predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd
 • Takto osvedčený preklad sa predloží na overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 

Výpis z registra trestov Slovenskej republiky

Výpis z registra trestov vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, príp. pobočky Slovenskej pošty. Ak bude výpis použitý v zahraničí, je treba požiadať o osvedčenie výpisu na pracovisku Generálnej prokuratúry v Bratislave, Kvetná ul. č. 13 (pri trhovisku Miletičova). Tento úkon je bezplatný. Následne sa výpis osvedčuje na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Výpis z registra trestov SR musí byť k osvedčeniu vždy predkladaný v origináli.
 
Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • Originál aktuálneho výpisu z registra trestov si klient zabezpečí na pobočke Slovenskej pošty, príp. na Generálnej prokuratúre SR
 • Generálna prokuratúra Register trestov v Bratislave, Kvetná ul. č. 13 potvrdí listinu na použitie v zahraničí
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky listinu apostiluje
 • Takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd apostilom
 
Postup pri osvedčení výpisu z registra trestov do ostatných krajín 
 • Originál aktuálneho výpisu z registra trestov si klient zabezpečí na pobočke Slovenskej pošty, príp. na Generálnej prokuratúre SR
 • Generálna prokuratúra Register trestov v Bratislave, Kvetná ul. č. 13 potvrdí listinu na použitie v zahraničí
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky listinu osvedčí
 • Takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd 
 • Takto osvedčený preklad sa predloží na overenie konzulárnemu odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 

Doklady o vzdelaní – vysvedčenia, maturitné vysvedčenia, diplomy...

Nakoľko väčšinu dokladov o vzdelaní, vydávaných orgánmi Slovenskej republiky si klienti potrebujú ponechať pre vlastné potreby v origináli (maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom), je možné z dokladu vyhotoviť úradnú fotokópiu, nakoľko doklady bývajú neoddeliteľne spojené s vyhotoveným prekladom a tým pádom dochádza k ich poškodeniu.
 
Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru 
 • Originál dokladu osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky apostilom
 • Z originálu dokladu s prvotným osvedčením Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa predloží kópia na overenie notárovi, príp. notárskemu kandidátovi
 • Pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd apostilom
 • Takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi
 • Súdneho prekladateľa osvedčí akýkoľvek krajský súd apostilom
 
Postup osvedčenia pre ostatné krajiny
 • Originál dokladu osvedčí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • Z originál dokladu s prvotným osvedčením Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa predloží kópia na overenie notárovi, príp. notárskemu kandidátovi
 • Pečiatku a podpis notára osvedčí príslušný krajský súd
 • Listinu legalizuje konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Takto osvedčený doklad sa predloží na preklad súdnemu prekladateľovi 
 • Súdneho prekladateľa osvedčí ktorýkoľvek krajský súd
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje preklad
 
Upozornenie : Bez prvotného overenia Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, resp. inej štátnej inštitúcie, konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky nelegalizuje dokumenty
  
Poznámky ku kategórii dokladov:
Atestácie a vysvedčenia vydané strednými zdravotníckymi školami podliehajú v prvom stupni overeniu Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
 
Atestácie s iným ako zdravotníckym zameraním overuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
 
Potvrdenie pre zdravotné sestry o registrácií v komorách musí byť vždy originál s overením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
 
Doklady o vzdelaní vydané vojenskými školami podliehajú overeniu Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
 
Slovenský národný archív a ostatné štátne archívy poskytujú úplné reprodukcie archívnych dokumentov, vrátane reprodukcií dokladov o vzdelaní. Na použitie v zahraničí overuje tieto reprodukcie priamo Slovenský národný archív, následne konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvo cieľovej krajiny. Reprodukcie dokladov o vzdelaní vydané iným štátnym archívom overuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr na Križkovej ulici č. 7 v Bratislave, následne konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a príslušné veľvyslanectvo. V prípade reprodukcie určenej do štátu, ktorý pristúpil k haagskemu dohovoru, apostil udeľuje konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 
Vysvedčenia, diplomy, certifikáty a pod. vydané zdravotnými školami, alebo univerzitami musia mať prvotné overenie z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, nie z Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
(Doklady o vzdelaní v odbore fyzioterapeut, balneológia a liečebná rehabilitácia potvrdzuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky)
 
 
 
UPOZORNENIE:
Nostrifikačné doložky, ktoré vydalo MŠ SR o platnosti získaného vzdelania v zahraničí, nie sú dokladmi o vzdelaní získanom v SR. Na použitie do tretieho štátu ich nie je možné osvedčovať. Vždy treba predkladať doklad o vzdelaní z krajiny, kde bolo štúdium úspešne ukončené.
 

Živnostenský register

 
Živnostenský list na použitie do zahraničia vydá príslušný okresný úrad. 
 
Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • Originál listiny osvedčí Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky apostilom
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd apostiluje preklad
 
Postup osvedčenia pre ostatné krajiny 
 • Originál listiny osvedčí  Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky listinu legalizuje
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí preklad
 

Výpis z obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín.
 
Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky na použitie v zahraničí sa dá získať na príslušných okresných súdoch alebo u notára.
 
Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • Originál výpisu osvedčí príslušný krajský súd apostilom
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd udelí apostil na preklad
 
Postup osvedčenia pre ostatné krajiny
 • Originál výpisu osvedčí príslušný krajský súd 
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky výpis legalizuje
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí preklad 
 
Bližšie informácie o Obchodnom registri nájdete v agende Obchodný register v sekcii Zákon a právo/ Súdy - www.orsr.sk
 

Preklady

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky neosvedčuje len preklady. Preklad je len podporná časť dokumentu.
 
Postup: najprv musí byť doklad uznaný za verejnú listinu SR a byť osvedčený na použitie v zahraničí, až potom môže byť vyhotovený preklad.
 

Fotokópie

Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčuje len fotokópie vyhotovené zo slovenských verejných listín, prvostupňovo osvedčených, príp. z verejných listín, určených na priame použitie v zahraničí.
 

Plná moc fyzických osôb, čestné vyhlásenie

Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • Originál listiny podpíše fyzická osoba pred notárom, príp. notárskym kandidátom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd apostilom
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd preklad osvedčí apostilom
 
Postup osvedčenia pre ostatné krajiny
 • Originál listiny podpíše fyzická osoba pred notárom, príp. notárskym kandidátom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd 
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listinu
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • ktorýkoľvek krajský súd osvedčí prekladateľa 
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje preklad
 

Certifikát voľného predaja (Certificate of Free Sale)

Tento dokument, v súlade s platnou legislatívou SR, si nemôžu vydávať subjekty pre účely použitia v zahraničí sami pre seba. Je potrebné požiadať štátnu inštitúciu, ktorá vydala povolenie na výrobu, vývoz či predaj, aby takýto certifikát vydala. V prípade, že originál listiny bude osvedčený pečiatkou so štátnym znakom a podpísaný kompetentným pracovníkom, je možné certifikát osvedčiť podľa krajiny použitia
 

Certifikát

Certifikát je osvedčenie, potvrdenie, preukaz. Právne ide o písomné úradné overenie alebo osvedčenie. Certifikát dôveryhodne potvrdzuje súvislosť identity subjektu s jeho vlastnosťami. Štátny orgán v dokladoch preväzuje identitu občana (meno, priezvisko) dôveryhodným spôsobom (zabezpečovacie prvky, kontrolné kódy) s jeho vlastnosťami (adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ale aj pohlavie). Certifikáty sa v komerčnej sfére vydávajú ako osvedčenie o splnených kritériách, či nadobudnutých vlastnostiach a schopnostiach. Je potrebné požiadať štátnu inštitúciu, ktorá vydala povolenie na vydávanie   certifikátov, aby   takýto    certifikát      prvostupňovo osvedčila k ďalšiemu overeniu. V prípade, že originál listiny bude osvedčený pečiatkou so štátnym znakom a podpísaný kompetentným pracovníkom, je možné certifikát osvedčiť podľa krajiny použitia. V prípade, že  štátna inštitúcia certifikát neosvedčí, nie je možné vykonať ďalšie overenie.

Doklady vydané daňovým úradom - MZVaEZ SR osvedčí originál listiny podľa krajiny použitia.

 

Informácie o vydaní osvedčenia o štátnom občianstve SR

Žiadosť o osvedčenia o štátnom občianstve SR sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné šesť mesiacov odo dňa vydania a len v origináli.
 
Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • Originál listiny apostiluje Ministerstvo vnútra SR
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilom
 
Postup osvedčenia pre ostatné krajiny
 • Originál listiny potvrdí pracovník Ministerstva vnútra SR
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky listinu legalizuje
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje preklad
 

Lekárske správy – nálezy

Lekárske správy - nálezy, na použitie v zahraničí sa predkladajú v origináli a musia byť osvedčené Ministerstvom zdravotníctva SR.
 
Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • Originál listiny apostiluje Ministerstvo zdravotníctva SR.
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilom
 
Postup osvedčenia pre ostatné krajiny
 • Originál listiny potvrdí pracovník Ministerstva zdravotníctva SR
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje listinu
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje preklad
 
Upozornenie:
Konzulárny odbor MZVaEZ SR neosvedčuje lekárske správy, ktoré klienti predložia na tlačivách, ktoré im poskytli veľvyslanectvá cudzích štátov a ktoré nesú štátne symboly iných štátov. Lekárske správy predložené na viacjazyčných tlačivách, ak jedným z použitých jazykov bude slovenský, konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR osvedčí.
 

Výpis z katastra nehnuteľností

Výpis z katastra nehnuteľností na použitie v zahraničí osvedčuje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, adresa: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava. Konzulárny odbor MZVaEZ SR osvedčí originál listiny podľa krajiny použitia.

 

Elektronicky vydávané dokumenty

Elektronicky vydávané dokumenty nie sú verejnými listinami SR a preto MZVaEZ SR tieto neosvedčuje. Dovoľujeme si odporučiť klientom, aby upozornili štátnu inštitúciu, že doklad nimi vydaný chcú použiť v zahraničí.
 

Potvrdenia o pobyte pre občanov SR

Pre slovenských občanov potvrdenie o pobyte vydá Ohlasovňa pobytu pri úradoch samosprávy. 
 
Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru
 • Originál listiny apostiluje okresný úrad
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilom
 
Postup osvedčenia pre ostatné krajiny
 • Originál listiny potvrdí pracovník okresného úradu
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky listinu legalizuje
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje preklad
 

Potvrdenia o pobyte pre cudzincov

Pre potreby cudzincov, žijúcich v SR, sú vydávané potvrdenia o pobyte na území SR na použitie v zahraničí. Potvrdenie o pobyte vydá len Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, kde občan má alebo mal udelený pobyt na území SR.
 
Potvrdenie o pobyte musí byť osvedčené pracovníkom Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, ktorý je k tomu oprávnený (nie v zastúpení) a doklad bude osvedčený predpísanou pečiatkou so štátnym znakom.
 
Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí listinu podľa krajiny použitia.
 

Evidenčná karta vodiča, osvedčenie o evidencii vozidla,  technický preukaz motorového vozidla a technický preukaz motorového-prípojného vozidla

Odbor dokladov a evidencie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky informoval, že Evidenčná karta vodiča, osvedčenie o evidencii vozidla,  technický preukaz motorového vozidla a technický preukaz motorového-prípojného vozidla nie sú verejnými listinami SR, tým pádom nie je možné ich osvedčovať, ani ich kópie.
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-05-09 13:44:40.242 Dátum vytvorenia: Tue Jul 29 00:00:00 CEST 2014