Overovanie dokladov prostredníctvom pošty

 

1. Dokumenty vydané v Slovenskej republike

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ( ďalej len "ministerstvo") zabezpečuje overovanie listín vydaných úradmi Slovenskej republiky na použitie v zahraničí poštou.

V takom prípade klient napíše krátky sprievodný list v ktorom uvedie štát, kde bude dokument predložený, presnú spätnú adresu na akú má byť overený dokument doručený, telefonický a emailový kontakt, priloží originál dokumentu a e-kolky v hodnote 20,00 EUR za každé osvedčenie.

Kolky na dokument prosíme nelepiť. Koľko dokumentov klient zašle , toľko kolkových známok je potrebné priložiť.

Uvedené zasielajú klienti doporučene na poštovú adresu ministerstva:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Konzulárny odbor - legalizácia
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Slovenská republika
 
2. Dokumenty vydané cudzími štátmi

Klienti, ktorí si nezabezpečili superlegalizáciu dokladov v zahraničí na slovenských zastupiteľských úradoch môžu aj o tento krok požiadať prostredníctvom Konzulárneho oddelenia ministerstva. Legalizačné oddelenie konzulárneho odboru ministerstva zabezpečuje len overenie už vydaných dokumentov.
Klient, ktorý požiada Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zabezpečenie overenia vydaného dokumentu v zahraničí sa dostaví osobne v úradných hodinách (uvedené vyššie) alebo zašle doporučene:
 
  • Písomnú žiadosť, ktorá nahrádza splnomocnenie, ktorou požiada ministerstvo o zabezpečenie overenia dokumentu, v ktorej uvedie štát, príp. mesto, kde bol dokument vydaný, svoju presnú spätnú adresu a telefonický a emailový kontakt
  • docx Čestné vyhlásenie  (docx; 21.84 KB) - potvrdené notárom prípadne pracovníkom obecného alebo okresného úradu, že sa zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s overením zasielaného dokumentu
  • Originál dokumentu – nie kópiu

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov na časový horizont zabezpečenia legalizácie či superlegalizácie dokumentov prostredníctvom ministerstva – minimálne 3 mesiacov.
 

3. Dokumenty vydané diplomatickými alebo konzulárnymi misiami

Dôležité upozornenie:
Superlegalizáciu listín, vystavených diplomatickými alebo konzulárnymi úradníkmi veľvyslanectiev štátov akreditovaných v/ pre SR, cudzí štátni príslušníci žiadajú na Konzulárnom odbore MZVaEZ SR osobne, s platným dokladom totožnosti, len v úradných hodinách (info aj o poplatku vyššie).
 
Dokumenty vydané v USA a Kanade

V prípade USA je pri písomnom vybavovaní žiadosti o apostilovanie dokumentu potrebné priložiť v anglickom jazyku a s apostilou „Splnomocnenie“ pre náš zastupiteľský úrad opatrený apostilou z príslušného Krajského súdu (treba sa informovať o teritoriálnom rozdelení štátov USA pre naše zastupiteľské úrady).

V prípade Kanady je pri písomnom vybavovaní žiadosti o legalizáciu dokumentu potrebné predložiť v anglickom alebo francúzskom jazyku „Splnomocnenie“ pre konzula Slovenskej republiky.

V prípade kladného vybavenia overenia našim zastupiteľským úradom obdržíme overený dokument spolu so sprievodným listom, v ktorom budú presne vyčíslené náklady, spojené so zabezpečením overenia (legalizácia, superlegalizácia, poštovné či iné náklady), ktoré sa aktuálnym kurzom prerátajú na € .
Klient obdrží poštovú poukážku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí so sumou v €. Po úhrade (môže byť aj bankový prevod) nám zašle fotokópiu poštovej poukážky či bankového vkladu a až potom mu bude doručený overený originál dokumentu na ním uvedenú adresu.
 
Konzulárna pôsobnosť v rámci teritória USA:

Na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vo Washingtone sa adresujú žiadosti o zabezpečenie overenia dokumentov vydaných v štátoch: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Missouri, Mississippi, North Carlina, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia, District of Comumbia, dependant US territories (závislé americké územia), California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, Hawaii.

Na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v New Yorku: Connecticut, Illinois, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Wisconsin, Alijaška, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming.

Na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Los Angeles: s účinnosťou od 30.10.2013 ukončený výkon konzulárnych činností

V prípade, že žiadatelia potrebujú zabezpečiť vydanie a overenie dokumentov, toto majú v kompetencii teritoriálni pracovníci Konzulárneho odboru ministerstva podľa aktuálneho zadelenia (informácie na telefónnom čísle +421 2 5978 3741).
 

Kontakty:


Ministerstvo školstva – www.minedu.sk(Uznávanie dokladov o vzdelaní)

Ministerstvo zdravotníctva – www.health.gov.sk (Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácie)

Prekladatelia - www.orsr.sk

Veľvyslanectvá, zastupiteľské úrady pre Slovenskú republiku – www.mzv.sk (pdf Listina diplomatického zboru  (pdf; 422.70 KB))
 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9.2.2017 Dátum vytvorenia: 25.5.2015