Európska únia


Rada EÚ
je prvou inštitúciou v EÚ, ktorá má svoju vlastnú webovú stránku informujúcu o výberových konaniach. Na jej webovej stránke je možné si prezrieť všetky oznámenia publikované Sekretariátom rady, vrátane formulárov pre žiadateľov. Potenciálni dodávatelia môžu cez internet položiť otázky ohľadom daného tendra, ako aj dostávať emailom najnovšie informácie a informačné bulletiny o vyhlásených tendroch. Od mája 2009 je tiež možné podať ponuky a žiadosti cez internet. Webová stránka je dostupná na adrese: https://tendering.consilium.europa.eu/?nav=yes

Európska komisia
V rámci Európskej komisie existuje oddelenie pre verejné obstarávanie.
Výzvy na predloženie ponúk týkajúce sa verejného obstarávania prác, služieb a dodávateľských zákaziek, ktoré spĺňajú osobitné prahové kritériá musia byť uverejnené v celej Európskej únii. Umožňuje to Dodatok k Úradnému vestníku EÚ. Tento obsahuje:
  • oznámenia o verejnom obstarávaní prác, dodávok a služieb zo všetkých členských štátov EÚ;
  • oznámenia o zmluvách na verejnoprospešné služby (sektory vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií);
  • oznámenia o verejnom obstarávaní inštitúcií EÚ;
  • oznámenia o vonkajšej pomoci a oznámenia Európskeho rozvojového fondu;
  • projekty financované Európskou investičnou bankou, Európskou centrálnou bankou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a iné.

Informácie o vypísaných výzvach sa nachádzajú na web adrese: http://publications.europa.eu/official/index_sk.htm

alebo na poštovej adrese:
Office for "Infrastructure and logistics" – Brussels
OIB.2 "Finance and Public Procurement"
B-1049 Brussels
Tel. (32-2) 298 69 89
Fax: (32-2) 296 05 70
Email:
OIB-CONTRATS-ET-MARCHES@ec.europa.eu

Komunitárny rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (ďalej len „CIP“) bol založený s cieľom prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity v Spoločenstve, vývoju znalostnej spoločnosti a trvalo udržateľnému rozvoju založenom na vyváženom hospodárskom raste. CIP je zameraný predovšetkým na podporu podnikania, hlavne malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“), inovácií (ako ekoinovácií), informačných a komunikačných technológií a energetiky, vrátane podpory otvorenej koordinácie medzi členskými štátmi.

Rámcový program sa skladá z troch častí:
  1. Podnikanie a inovácie (EIP) – gestor MH SR, sekcia stratégie
  2. Inteligentná energia pre Európu (IIE) – MH SR, sekcia energetiky
  3. Informačné a komunikačné technológie (ICT) – gestor MF SR

Finančný rámec pre celé programové obdobie 2007 - 2013 je 3,622 mld. EUR, pričom na EIP pripadá 2,170 mld. EUR, na IIE 730 mld. EUR a na ICT 730 mld. EUR.
CIP je komunitárnym programom, a preto je administrácia celého programu vrátane jednotlivých výziev a podávania projektov zaisťovaná priamo Európskou komisiou, respektíve implementačnou agentúrou EACI. Záujemcovia sa môžu priamo informovať na stránke http://ec.europa.eu/cip/, alebo internetovej stránky Ministerstva hospodárstva SR v podskupine Európska únia a jej fondy/Komunitárne programy, kde je aj priama linka na aktuálne výzvy (http://www.mhsr.sk/komunitarne-programy-6574/128259s).

Rozvojová pomoc v ES

EÚ je najväčším svetovým donorom, poskytuje každoročne takmer polovicu celosvetovej ODA. Objem pomoci EÚ sa v r. 2009 pohyboval na úrovni 50 mld. EUR. Viac než pätinu týchto prostriedkov spravuje Európska komisia a pomoc je určená vyše 160 krajinám , územiam a organizáciám na celom svete na boj proti chudobe a na podporu hospodárskeho rozvoja a demokracie.

SR ako členská krajina EÚ prispieva do jej rozpočtu, z ktorého značná časť je vyčlenená na rozvojovú pomoc. SR môže spolurozhodovať o alokácii týchto prostriedkov a podieľa sa aj na obsahovej príprave programov rozvojovej spolupráce EÚ, ako aj na príprave strategických východiskových dokumentov pre jej ďalšie smerovanie.

Slovenské subjekty sa môžu v rámci verejného obstarávania , alebo grantových schém uchádzať so svojimi projektami o tender poprípade grant. V rámci výberových konaní sú presne definované služby, dodávky a práce potrebné pre realizáciu konkrétneho projektu.
Špecifické informácie ku konkrétnej výzve v určitej krajine, alebo regióne je možné získať od zadávateľa výzvy (contracting autority), alebo delegácie EK v príslušnej krajine.
Potencionálnych žiadateľov o granty sústreďuje databáza PADOR.
Informácie o pripravovaných a vypísaných výberových konaniach a výzvach sú dostupné na stránkach EuropeAid v sekcii Funding.

Všeobecné informácie o kritériách pre spôsobilosť účasti vo výzvach a mechanizme účasti na realizácii programov zahraničnej rozvojovej spolupráce Európskych spoločenstiev sú uvedené na webovej stránke Európskej komisie.

MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE SYSTÉMU OSN


Medzi hlavné tovary a služby nakupované v systéme OSN patria: letecké prepravné služby, chemické a petrochemické výrobky, potraviny, prefabrikované budovy, motorové vozidlá, zariadenia na elektronické spracovanie dát, telekomunikačné zariadenia a služby, údržba a oprava, klimatizačné zariadenia, vykurovacie a vodoinštalačné zariadenia, cestovanie a s ním spojené služby, manažment budov, generátory, čistenie a odvoz odpadu, bezpečnostné zariadenia a služby, zapožičiavanie a lízing kancelárskych zariadení a manažérske služby.

Hlavná internetová stránka organizácií v systéme OSN:
United nations Global Market Placehttp://www.ungm.org
Na stránke možno vyplniť registračný formulár potenciálneho dodavateľa, získať informácie o vypísaných tendroch a prihlásiť sa do výberových konaní.

Centrála OSN v New Yorku
V rámci systému verejného obstarávania pre Organizáciu spojených národov sídliacu v New Yorku je verejne dostupná stránka na adrese :
Odbor OSN pre verejné obstarávanie (United Nations Procurement Division)
http://www.un.org./depts/ptd

Úradovňa OSN a organizácie so sídlom v Ženeve
Úradovňa OSN v Ženeve (UNOG)www.unog.ch/procurement. Stránka informuje o tendroch na dodávky služieb a tovaru pre organizácie UNCTAD, UNECE, UNCC, OCHA, UNITAR, UNEP, OHCHR, a UNHCR.
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) má okrem podstránky v rámci UNOG aj vlastnú stránku – www.unhcr.org/admin

Svetová meteorologická organizácia (WMO)www.wmo.int
Svetová poštová únia (UPU)www.upu.int
Medzinárodná telekomunikačná únia– (ITU)www.itu.org
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO)www.wipo.int/procurement
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Program OSN pre boj s AIDS (UNAIDS), neposkytujú informácie o tendroch na webovej stránke. Ponuky na dodávky tovarov a služieb možno zasielať písomne na adresu: WHO, resp. UNAIDS, 20 Avenue Appia, CH 1211 Geneva 27Switzerland.

Úradovňa OSN a organizácie so sídlom vo Viedni
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA)
IAEA ročne nakupuje tovary a služby v objeme cca. 100 mil. USD. Tendre sú vypisované na programy technickej spolupráce aj na zabezpečenie samotného chodu organizácie vo Viedni. V prípade technických programov ide prevažne o nákup špecifických zariadení, ktoré sa využívajú v oblasti jadrovej energetiky, ale aj v poľnohospodárstve, či rádioterapie. Ako príklad možno uviesť spektrometre, meraciu a výpočtovú techniku a zariadenia na zabezpečenie jadrových reaktorov. Nákupy sa riadia štandardnými postupmi a pravidlami vo všeobecnosti platnými pre systém OSN. Je potrebné, aby sa záujemca zaregistroval a poskytol svoj profil, čo umožní jeho zaradenie do zoznamu dodávateľov, z ktorých organizácia môže podľa svojich potrieb urobiť výber.

International Atomic Energy Agency (IAEA)
P.O. Box 100
Wagramer Strasse 5
A-1400 Vienna, Austria
http://www.ungm.org/

Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO)
Ročne vypisuje CTBTO tendre na cca 50 mil. USD. Prevažne ide o služby a zariadenia súvisiace s prevádzkou kontrolných staníc. Popri technických projektoch vypisuje CTBTO aj tendre na tovary a služby spojené s administratívou a chodom kancelárií vo Viedni. Nižšie je uvedená kontaktná adresa organizácie, vrátane internetovej stránky pre účely obstarávania.

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)
Preparatory Committee
Vienna International Centre
PO Box 1200
1400 Vienna, Austria
http://www.ctbto.org/procurement/

Úradovňa OSN Viedeň (UNOV) a Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC)
UNOV nakupuje tovary a služby aj pre UNODC v ročnom objeme 25 mil. USD. Nákup sa riadi pravidlami OSN (UN Procurement manual: www.un.org). Tendre sú vypisované na programy a projekty, chod Viedenského medzinárodného centra (VIC) a na vybrané služby organizácie. Jednotlivé súčasti systému OSN každoročne v závere roka špecifikujú tovary potrebné pre zabezpečenie svojho chodu. Pre komunikáciu s UNOV je potrebná registrácia firmy prostredníctvom: www.ungm.org (ungm - UN Global Marketing).
UNOV už v minulosti so slovenskými subjektami, na základe vyššie uvedenej registrácie spolupracovala.

United Nations Office Vienna
Vienna International Centre
P.O. BOX 500, 1400 Vienna, Austria
e-mail: unov@unov.org
http://www.unov.org

Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj-UNIDO
UNIDO nakupuje tovary a služby v ročnom objeme 30 mil. USD. Nákup je reglementovaný tzv. Procurement manual, ktorý vychádza z UNIDO Financial Regulation and Rules. Tendre sú vypisované na programy technickej spolupráce, na zabezpečenie chodu organizácie a na zabezpečenie chodu časti služieb pre celé Viedenské medzinárodné centrum (VIC). Jednotlivé organizácie sídliace vo VIC majú rozdelené kompetencie zabezpečovania služieb a servisu v rámci VIC. V prípade technických programov a nákupu tovarov prevažujú komodity na realizáciu projektov podľa Montrealského a Štokholmského protokolu a ďalších agend UNIDO. Pre komunikáciu s UNIDO je potrebná registrácia firmy prostredníctvom www.ungm.org (ungm - UN Global Marketing).
UNIDO už so slovenskými subjektami spolupracovalo (napr. v roku 2008 slovenská firma zabezpečovala stravovacie služby pre VIC).

United Nations Industrial Development Organization
Vienna International Centre
P.O. BOX 300, 1400 Vienna, Austria
e-mail: unido@unido.org
http://www.unido.org

Organizácie systému OSN so sídlom v Paríži

UNESCO
Na úrovni UNESCO rieši problém verejného obstarávania Divízia pre sídlo UNESCO v Paríži, ktorá vypisuje verejné súťaže tzv. appel d´offre.
Všetky informácie o vypísaných verejných súťažiach v rámci systému OSN sú uverejnené na internetovej stránke www.ungm.org (United Nations Global Marketplace)

Organizácie systému OSN so sídlom v Ríme

Food and Agricultural Organization of United nations (FAO)
Informácie o verejnom obstarávaní možno získať na internetovej stránke http://fao.org/, potom postupovať na: about FAO a procurement. FAO, ako jedna z najväčších špecializovaných inštitúcií OSN, poskytuje technickú asistenciu rozvojovým krajinám v oblasti poľnohospodárstva, nových plodín a technológií. Do databázy potenciálnych dodavateľov sa možno zaregistrovať v oblasti tovarov a služieb.

World Food Programme (WFP)
Informácie o verejnom obstarávaní v tejto organizácii možno získať na internetovej stránke: http://www.wfp.org/procurement. WFP ako inštitúcia OSN stojí v prvej línii pri zabezpečovaní potravín počas prírodných katastróf, vojnových konfliktoch a iných nepredvídaných udalostiach, kde je potrebné zabezpečiť okamžité základné životné podmienky (voda, potraviny, provizórne ubytovanie a služby).
Základné informácie o možnosti zapojenia do výberových konaní sú uvedené v dokumente: Doing Business vith the United Nations World Programme, Food, Goods and Services.

OSTATNÉ MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE

NATO
V rámci Severoatlantickej aliancie existuje pre slovenské podnikateľské subjekty príležitosť stať sa dodávateľom NATO prostredníctvom zapojenia sa do procesu medzinárodného obstarávania v sídle NATO (ďalej NATO HQ), resp. jeho agentúrach a veliteľstvách. V prípade NATO HQ sa jedná výlučne o civilné obstarávanie súvisiace s prevádzkou, údržbou a nákupmi v rámci existujúceho, resp. plánovaného nového sídla NATO. Pri splnení všetkých podmienok výberového konania je hlavným kritériom výberu cena.
Informácie o medzinárodných výberových konaniach nie sú prístupné prostredníctvom webového rozhrania, ale výhradne na základe informácií zasielaných SD SR. Tieto sú poskytované aj Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, iným ústredným orgánom štátnej správy (MO SR, MH SR, MVRR SR) a NR SR. Na základe prejaveného záujmu sú slovenské firmy zaradené do databázy k tomu účelu vytvorenej. Týmto spoločnostiam je zasielaná kompletná dokumentácia každého výberového konania.

So SD SR pri NATO je možné elektronicky komunikovať na adrese

Permanent Delegation of the Slovak Republic to the North Atlantic Treaty Organization
NATO HQ- Manfred Worner Buliding
Boulevard Leopold III.
1110 Brussels
Belgium
Tel: 0032/2/7072735 až 7072741
Fax: 0032/2/7072742
E-mail: slovak.delegation@bru192211.be

Organizácia pre Bezpečnosť a Spoluprácu v Európe (OBSE)
Popri Sekretariáte vo Viedni má OBSE 19 poľných misií v krajinách Južnej a Východnej Európy, Južného Kaukazu a Strednej Ázie. Ročne vypisuje OBSE tendre v hodnote cca. 70 mil. EUR. Systém je síce decentralizovaný, t.j. samotné poľné misie sú zodpovedné za obstarávanie tovarov a služieb, často však delegujú túto úlohu na Sekretariát vo Viedni. OBSE má vypracovanú vlastnú metodiku verejného obstarávania, ktorá ale vychádza z pravidiel OSN a Svetovej banky. Všeobecné podmienky ako aj aktuálne vypísané tendre sú uvedené na webstránke OBSE. Podrobnejšie informácie k jednotlivým grantom zasiela Sekretariát na vyžiadanie záujemcom.

OSCE Secretariat
Department of Management and Finance, Procurement and Contracting Unit
Wallnerstrasse 6
1010 Vienna
Austria
Tel +43 1 514 36 6619
Fax +43 1 514 36 6667
http://www.osce.org/tenders/

OECD
OECD vykonáva verejné obstarávanie výlučne prostredníctvom svojej špecializovanej jednotky – Central Purchasing Group (CPG). CPG zodpovedá za uzatváranie zmlúv, zadávanie objednávok a vyhlasovanie verejných súťaží pre celú organizáciu. Verejná súťaž je vždy zverejnená na web stránke OECD www.oecd.org v časti Opportunities/Calls for Tendersl
Je možná i priama linka: http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_33635822_1_1_1_1_1,00.html

Svetová banka – SB

Svetová banka každoročne poskytuje pôžičky, úvery, garancie a technickú pomoc vládam členských krajín, vládnym agentúram, alebo súkromným inštitúciam na investičné projekty v objeme 10-15 mld. USD. Prijímajúce krajiny používajú tieto fondy na nákup tovarov a zariadení, stavebných prác a konzultantských služieb potrebných na realizáciu týchto investičných projektov. Každý projekt môže obsahovať viacero separátnych kontraktov, obchodných prípadov pre dodávateľov, kontraktorov a konzultantov na celom svete. Za správny priebeh procesu obstarávania je zodpovedná implementačná agentúra prijímajúcej krajiny. Úlohou SB je dohliadať, aby dlžník dodržiaval dohodnuté obstarávacie procedúry a aby bol celý proces vedený efektívne, spravodlivo, transparentne a nestranne.

Všetky verejné súťaže financované SB sú vyhlasované vládami krajín a musia byť zverejnené na dgmarket a UN Development business.

Mechanizmus tendrov vypisovaných SB

V rámci SB existuje sieť tzv. styčných dôstojníkov (PSLO – Private Sector Liason Officer), za účelom sprostredkovania informácií o tendroch SB pre súkromné firmy. Svojho PSLO má aj SR.

Kontakt na PSLO a bližšie informácie

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:31:51.735 Dátum vytvorenia: Wed Jun 16 00:00:00 CEST 2010