Kto je oprávnený a načo je oprávnený

Koho sa to týka?

DEAL


1. občania SR, ktorí majú bydlisko v Spojenom kráľovstve ku koncu prechodného obdobia, teda k 31. decembru 2020,


2. rodinní príslušníci takýchto občanov, teda súčasní manželia a registrovaní partneri, rodičia, starí rodičia, deti*, vnúčatá a osoby v existujúcom trvalom vzťahu, ktorí ešte nežijú v Spojenom kráľovstve a pripoja sa k nim v budúcnosti (bez časového obmedzenia),


3. deti občanov SR – deti sú chránené za každých okolností a bez ohľadu na to, kedy sa narodili a kde sa narodili – teda pred alebo po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, alebo či sa narodili v SR alebo inom členskom štáte EÚ, v ktorom má či mal ich rodič ako občan SR svoje bydlisko, 

 

*Výnimka: platí aj pre deti narodené už po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (po dni brexitu) pri ktorých sa na ich rodiča ako občana SR nevzťahuje Dohoda o vystúpení (prišiel/a do Spojeného kráľovstva po 31. decembri 2020) a má výhradnú starostlivosť o dieťa podľa platného rodinného práva.

 

NO DEAL


1. Občania SR, ktorí majú bydlisko v Spojenom kráľovstve ku dňu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ a ktorí si zároveň v termíne do 31. decembra 2020 podajú žiadosť o trvalý pobyt na území Spojeného kráľovstva (registrácia v tzv. EU Settlement Scheme), 


2. Rodinní príslušníci takýchto občanov SR (uvedených v bode 1.), ktorí sú súčasní manželia a registrovaní partneri, rodičia, starí rodičia, deti*, vnúčatá a osoby v existujúcom trvalom vzťahu, ktorý nastal pred dňom odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ a ktorí ale ešte nežijú v Spojenom kráľovstve, sa k týmto občanom SR (podľa bodu 1) môžu pripojiť do 29. marca 2022,  


3. budúci manželia a registrovaní partneri ako aj ostatné závislé či vyživované osoby, pri ktorých vzťah k občanovi SR podľa bodu 1. nastal až po odchode pojeného kráľovstva z EÚ, sa môžu k takémuto občanovi SR (podľa bodu 1) pripojiť do 31. decembra 2020,


*Výnimka: Deti narodené mimo územia Spojeného kráľovská aj po dátume brexitu, ale rodičovi, ktorý mal legálny pobyt na území Spojeného kráľovstva ku dňu brexitu a požiadal o trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve do 31. decembra 2020 (občan SR podľa bodu 1) majú nárok na pripojenie sa k takémuto občanovi SR. 

 

 

Ktoré práva sú chránené?

DEAL

Občania SR, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí spadajú do rozsahu Dohody o vystúpení (viď: časť I. Všeobecne - kto je oprávnený a načo je oprávnený) môžu naďalej žiť, pracovať alebo študovať tak, ako v súčasnosti, za rovnakých podmienok ako v súčasnosti. Na týchto občanov SR sa vzťahuje zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti a práva na rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s občanmi Spojeného kráľovstva.

 

NO DEAL

Občania SR, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí spadajú do rozsahu bodov 1 až 3 dostávajú od britskej vlády garanciu, že budú mať rovnaký prístup k službám a benefitom ako doteraz. To sa vzťahuje na ich nároky na zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie*, výplatu dávok ako aj príspevky na bývanie, vrátane sociálneho bývania  a pomoci pri bezdomovcove. Všetky budúce zmeny legislatívy v týchto oblastiach sa budú rovnako vzťahovať na týchto občanov SR (podľa bodov 1 až 3) ako aj občanov Spojeného kráľovstva bez rozdielu. Občania SR podľa bodov 1 až 3 majú nárok na uznanie ich profesionálnej kvalifikácie (oblasť 7 regulovaných povolaní), ak túto kvalifikáciu nadobudli do dňa odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. 

 

* Pozrite časť „Štúdium“ 

 
Dátum poslednej aktualizácie: 17.6.2019 Dátum vytvorenia: 13.12.2018