Rizikové oblasti

Slovenskí občania by si mali pred cestou do zahraničia vo vlastnom záujme dôkladne preveriť všetkými dostupnými prostriedkami bezpečnostné riziká svojej destinácie. V záujme eliminácie stavov núdze sú pri pobyte za hranicami nevyhnutnosťou platný cestovný doklad, dostatočný objem finančných prostriedkov k dispozícii, ako aj uzatvorené cestovné komerčné poistenie.

Slovenskí občania, ktorí sa chystajú pracovať v rizikových krajinách, by si mali preveriť u svojho budúceho zamestnávateľa jeho krízový plán pre zamestnancov v prípade eskalácie krízy a nutnej evakuácie.

Slovenskí občania a ich rodinní príslušníci, nachádzajúci sa dlhodobo v rizikových oblastiach, resp. v štátoch mimo EÚ s vysokou pravdepodobnosťou vzniku krízovej situácie, by mali pre prípad možnej evakuácie vždy vlastniť platné cestovné doklady. Vhodné je mať pripravené aj doklady preukazujúce rodinné vzťahy a občianstvo (napr. rodný list, sobášny list, osvedčenie o štátnom občianstve ap.), nakoľko víza pre rodinných príslušníkov môžu byť udeľované aj na inom než slovenskom zastupiteľskom úrade. Treba si uvedomiť, že služby zastupiteľských úradov pri vydávaní cestovných dokladov a víz môžu byť v čase krízy obmedzené.

Hlavným predpokladom včasného poskytnutia pomoci slovenským občanom je dať o sebe vedieť. Slovenskí občania cestujúci do zahraničia by sa mali pre prípad vzniku krízovej situácie s cieľom uľahčenej komunikácie zaregistrovať v systéme dobrovoľnej registrácie. Slovenskí občania dlhodobo žijúci v zahraničí mimo EÚ by mali pravidelne aktualizovať svoje koordináty na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky akreditovanom pre príslušnú krajinu.

Dobrovoľná registrácia pre cestou do zahraničia

 

Dátum poslednej aktualizácie: 12.6.2018 Dátum vytvorenia: 6.10.2014