Európska rada

Zurück

Závery predsedu Európskej rady v nadväznosti na videokonferenciu o nákaze COVID-19 10. marca 2020

Závery predsedu Európskej rady v nadväznosti na videokonferenciu o nákaze COVID-19 10. marca 2020

10.3.2020 | Závery Európskej rady

Hlavy štátov a predsedovia vlád uvítali iniciatívu uskutočniť videokonferenciu o nákaze COVID-19.

 

Členské štáty vyjadrili súcit s Talianskom a ďalšími členskými štátmi, ktoré boli vážne zasiahnuté.

 

Počas videokonferencie 10. marca 2020 sme zdôraznili, že je potrebné spolupracovať, urobiť všetko nevyhnutné a konať rýchlo. Zdôraznili sme, že je potrebný spoločný európsky prístup a úzka koordinácia s Európskou komisiou. Ministri zdravotníctva a ministri vnútra by mali denne konzultovať s cieľom zabezpečiť riadnu koordináciu a zamerať sa na spoločné európske usmerňovanie.

 

Počas videokonferencie sa uskutočnila výmena informácií a postupov a určili sa 4 priority.

 

1. Obmedzenie šírenia vírusu

Členské štáty sa zhodli na tom, že zdravie našich občanov je prvoradou prioritou a že opatrenia by mali vychádzať z vedeckých a lekárskych odporúčaní. Opatrenia musia byť primerané, aby nemali nadmerné dôsledky pre naše spoločnosti ako celok. Vedúci predstavitelia sa ďalej dohodli, že v súvislosti s týmto bodom si budú vymieňať všetky relevantné informácie prostredníctvom existujúcich mechanizmov koordinácie.

 

2. Zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia

Vyjadril sa súhlas s poverením Komisie úlohou analyzovať potreby a navrhnúť iniciatívy s cieľom zabrániť nedostatku. Komisia informovala, že bude naďalej v kontakte s príslušnými odvetviami a vykonávať spoločné verejné obstarávania. Komisia má okrem toho v úmysle nakupovať osobné ochranné prostriedky prostredníctvom rámca civilnej ochrany – RescEU. Musí sa zabezpečiť, aby vnútorný trh fungoval riadne a aby sa zamedzilo akýmkoľvek neopodstatneným prekážkam. Osobitná pozornosť sa musí venovať maskám a respirátorom.

 

3. Podpora výskumu, vrátane výskumu zameraného na vakcínu

Členské štáty zdôraznili význam posilnenia úsilia v oblasti výskumu. Komisia už na tento účel mobilizovala finančné prostriedky vo výške 140 miliónov eur a vybrala 17 projektov.

 

4. Riešenie sociálno-ekonomických dôsledkov.

Ako Únia a jej členské štáty sme pripravení využiť všetky nástroje, ktoré sú nevyhnutné. Budeme sa zaoberať najmä akýmkoľvek vplyvom na likviditu, podporu MSP a špecifické dotknuté sektory, ako aj ich zamestnancov. Bude potrebné flexibilné uplatňovanie pravidiel EÚ, najmä pokiaľ ide o štátnu pomoc a Pakt stability a rastu.

 

 

Komisia bude úzko monitorovať hospodársky vývoj v Únii a podnikne všetky potrebné iniciatívy. Členské štáty a inštitúcie budú pozorne a okamžite tento postup sledovať.


Členské štáty a inštitúcie budú na všetkých úrovniach okamžite prijímať nadväzujúce opatrenia. Európska rada sa vráti k tejto otázke na samite 26. – 27. marca, aby prijala akékoľvek ďalšie potrebné rozhodnutia.