Operačný program technická pomoc

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/flag_yellow_low.jpg

 

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ – 2

 
Programové obdobie 2014 – 2020
Operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc Úrad vlády SR
Nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 530 977 EUR 
 

Cieľ projektu

 
Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF – zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 

 

 

 

 

Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVaEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ

 

Programové obdobie     2014 - 2020
Operačný program       Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc       Úrad vlády SR
Nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky  1 190 802 €

 

Cieľ projektu

Zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov

 

Realizácia projektu bola ukončená

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 27.12.2019 Dátum vytvorenia: 18.5.2016