Vzdelávanie, mládež, kultúra a šport

Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru a šport (EYCS)

(Education, Youth, Culture and Sport Council)

Rada EYCS zasadá spravidla tri až štyri razy do roka a zúčastňujú sa jej ministri zodpovední za oblasti športu, kultúry a školstva. Za Slovenskú republiku sa zasadnutí zúčastňujú minister školstva a minister kultúry. 

Rada prijíma rozhodnutia zvyčajne na základe kvalifikovanej väčšiny (výnimkou je oblasť kultúry, kde je potrebná jednomyseľnosť) a prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu. Oblasti školstva, kultúry a športu spadajú do zodpovednosti členských krajín. Nevynímajúc zo zreteľa zodpovednosť členských krajín za tieto oblasti, cieľom EÚ je rozvoj kvalitného školstva, zavádzanie systému odbornej prípravy a podpora oblasti kultúry a športu v členských krajinách. Členské krajiny sú zodpovedné za definovanie obsahu a organizácie vzdelávacieho systému a za zachovávanie a rozvoj ich národnej a regionálnej kultúrnej rozličnosti a športu. Úlohou EÚ je poskytovať rámec pre spoluprácu členských krajín v týchto oblastiach a to najmä formou výmeny skúseností a informácií.
 
Rada EYCS môže napríklad prijímať legislatívne rozhodnutia v záležitostiach audiovízie, či vzájomného uznávania vysokoškolských diplomov.

 

Viac informácií: 

Rada EYCS

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (európske záležitosti)

Ministerstvo kultúry SR (EÚ)

Dátum poslednej aktualizácie: 29.4.2020 Dátum vytvorenia: 2.4.2014