3. ročník ASEF Creative Networks

16.7.2015 | Kultúrna prezentácia | ASEF

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje verejnosť o zahájení 3. ročníka projektu ASEF Creative Networks, iniciatívy určenej na vytváranie a posilňovanie mechanizmu medziregionálnych kultúrnych sietí spájajúcich Áziu a Európu v oblasti kultúry.

Prostredníctvom rastúceho významu kultúrnych sietí ako dôležitého kanálu pre dialóg sa iniciatíva ASEF Creative Networks snaží o spoluprácu, zvyšovanie mobility profesionálov v oblasti kultúry a o udržanie dlhodobého spojenia medzi regiónmi. Ide o aktivity zahŕňajúce vytváranie workshopov, mapovanie osvedčených postupov a rozširovanie ázijských a európskych sietí do iných regiónov.

Nadácia ASEF otvára 3. výzvu na predkladanie projektov ASEF Creative Networks s uzávierkou v sobotu dňa 15. augusta 2015. Konanie projektov je obmedzené na obdobie od 1. apríla 2016 do 30. novembra 2016. Vhodnými kandidátmi sú zástupcovia existujúcich alebo novovznikajúcich kultúrnych a umeleckých sietí na národnej, regionálnej a nadregionálnej úrovni. Odporúčané sú multilaterálne projekty so zapojením čo najväčšieho počtu partnerov z 51 členských krajín ASEM.

Podrobnejšie informácie o podmienkach pre uchádzačov je možné získať na internetovej stránke: http://www.asef.org/projects/themes/culture/3561-asef-creative-networks--third-edition-2015-16-