Osobný bankrot

Osobný bankrot sa bude aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ riadiť na Slovensku naďalej slovenským právom a v Spojenom kráľovstve zasa právom Spojeného kráľovstva. Zmení sa však dosah slovenského konania na majetok a dlhy dlžníka v Spojenom kráľovstve a naopak.  Uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v tejto oblasti totiž momentálne reguluje nariadenie (EÚ) č. 2015/848 (nariadenie o insolvenčnom konaní). 

Právomoc súdu (ktorý súd má vo veci konať?)

Do 31. decembra 2020 sa právomoc súdu bude určovať podľa nariadenia EÚ, teda podľa tzv. centra hlavných záujmov dlžníka, ktoré bude vo väčšine prípadov totožné s miestom obvyklého pobytu. Dohoda so Spojeným kráľovstvom viaže aplikáciu nariadenia na otvorenie hlavného konania do 31. decembra 2020.

 

Uznanie súdnych rozhodnutí

Problematiku osobného bankrotu neupravuje žiadna zmluva medzi Spojeným kráľovstvom a SR. Slovenské rozhodnutie sa v Spojenom kráľovstve uzná, ak sa hlavné konanie začalo na Slovensku do 31. decembra 2020. Dôležitý je dátum začatia slovenského konania a nie dátum žiadosti o uznanie. Uvedené platí aj pre uznanie rozhodnutí Spojeného kráľovstva v SR.

Neskoršie slovenské rozhodnutia sa budú uznávať podľa vnútroštátneho práva v Spojenom kráľovstve. Neskoršie rozhodnutia Spojeného kráľovstva sa v SR budú spravovať podľa slovenského vnútroštátneho práva, ktoré na uznanie insolvenčných rozhodnutí vyžaduje vzájomnosť (§ 173 zákona o konkurze a reštrukturalizácii).

 

Dátum poslednej aktualizácie: 7.2.2020 Dátum vytvorenia: 11.1.2019