Finančná podpora pre malých a stredných podnikateľov

Finančné nástroje EÚ sú pre malých a stredných podnikateľov dostupné prostredníctvom vybraných finančných inštitúcií v každej krajine. O poskytnutí úveru, záruky alebo rizikového kapitálu/kapitálového financovania rozhodne miestna finančná inštitúcia. Finančná inštitúcia stanoví aj presné podmienky financovania – sumu, trvanie, úrokové sadzby a poplatky.

Podniky sa môžu obrátiť na vybrané národné finančné inštitúcie, aby získali prístup k investíciám alebo zabezpečeným úverom, ktoré podporuje EÚ. Na web stránke www.access2finance.eu nájdete informácie, ktoré banky alebo fondy rizikového kapitálu poskytujú financie podporované EÚ na Slovensku (a v iných krajinách). Rovnako sa môžete obrátiť na jedného zo 600 partnerov európskej siete podnikov, ktorí vám môžu poskytnúť informácie o národných a európskych zdrojoch finančných prostriedkov: http://een.ec.europa.eu
 

Finančné nástroje EÚ (2014 - 2020)


COSME - Európsky program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov COSME má na obdobie 2014 – 2020 plánovaný rozpočet 2,3 miliardy Eur. Cieľom je zvýšiť prístup MSP k finančným zdrojom, podporovať podnikateľov a ich internacionalizáciu a zlepšovanie podnikateľského prostredia.

COSME je postavený na štyroch hlavných cieľoch. Celkový rozpočet 2,3 miliardy eur sa bude deliť na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu (60 %), zlepšenie prístupu na trhy (21,5 %), podporu podnikania (11 %) a zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť podnikov (2,5 %). Predpokladá sa, že úvery kryté zárukami financovanými z programu COSME dostane približne 330 000 MSP. Celková výška zdrojov na účely pôžičiek môže dosiahnuť 21 miliárd Eur.

Na základe skúseností získaných pri Programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) z predošlého programovacieho obdobia, sa očakáva, že 90 % príjemcov budú podniky s 10 a menej zamestnancami. Priemerný zaručený úver bude dosahovať výšku približne 65 000 Eur (práve tento druh MSP má v súčasnosti najväčšie ťažkosti so získaním úveru). COSME poskytne rizikový kapitál pre MSP prevažne vo fáze rastu a rozširovania a záruky do výšky 150 000 Eur.

Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) .

InnovFin je záručný mechanizmus pre malé a stredné podniky. Je riadený EIF a je súčasťou iniciatívy Európskej komisie a skupiny EIB v rámci programu Horizont 2020 - "InnovFin - Financie EÚ zlepšovateľov". Poskytuje rizikový kapitál v počiatočnej fáze a vo fáze rozbehu podnikania a záruky pre malé a stredné podniky a malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou orientované na výskum, vývoj a inovácie a ambiciózne projekty výskumu, vývoja a inovácií (25 000 Eur – 7,5 mil. Eur)
Viac informácií nájdete na: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sk.htm

Štrukturálne fondy EÚ poskytujú úvery, záruky, rizikový kapitál alebo granty pre malých a stredných podnikateľov. Členské štáty môžu na tento účel využiť časť pridelenia operačných programov spolufinancovaných európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi.

Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie poskytuje mikrofinancie do výšky 25 000 Eur pre podnikateľov, najmä tých, ktorí sú najďalej od trhu práce, a pre mikropodniky. Zároveň zastrešuje sociálne podnikanie a poskytuje investície do 500 000 Eur pre sociálne podniky s ročným obratom a ročnou súvahou nepresahujúcimi 30 miliónov Eur.

Dňa 16. septembra 2014 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie „EU Access to Finance Day“ - seminár o finančných nástrojoch EÚ pre malé a stredné podniky.

Viac informácií k téme prístupu k financiám EÚ nájdete v prezentáciách predstaviteľov Európskej komisie a Európskej investičnej banky:

COSME financial instruments -Mr. Ciprian Cristea
EIB Group Support for SMEs - Mr. Marc D'hooge
ESIF - Dr. Wolfgang Streitenberger
InnovFin - Mr. Marc D´hooge
Horizon 2020 financial instruments - Mr. Martin Koch
InnovFin and Horizon 2020 - Mr. Kampe
Dátum poslednej aktualizácie: 19.4.2017 Dátum vytvorenia: 9.12.2015