Ekonomické správy

Back

Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - zákaz vývozu liekov a zdravotníckych pomôcok zo SR

Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - zákaz vývozu liekov a zdravotníckych pomôcok zo SR

27.3.2020 | Ekonomické správy

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S08218-2020-SFaLP-2 s účinnosťou od 23. marca 2020, v ktorom sa zakazuje držiteľom registrácie humánnych liekov a výrobcom zdravotnýckych pomôcok a diagnostických zdravotných pomôcok in vitro zaregistrovaných alebo zaevidovaných na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv pred ich uvedením na trh Slovenskej republike vývoz a dodávanie tovarov do iného členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a do iného štátu. 

v prílohe celé znenie