Aktuálne správy SR v OECD

Back

Zasadnutie 32. Koordinačného výboru pre pôsobenie Slovenskej republiky v OECD

Zasadnutie 32. Koordinačného výboru pre pôsobenie Slovenskej republiky v OECD

13.2.2020 | Slovensko v OECD


Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) sa 10. februára 2020 uskutočnilo zasadnutie 32. Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD (KV). Predmetom zasadnutia bolo vyhodnotenie projektov predložených do Projektovej výzvy na predkladanie spoločných projektov SR a OECD na rok 2020 (https://www.mzv.sk/zahranicna-politika/slovensko-v-oecd-spolocne-projekty-slovenska-a-oecd) spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR do OECD. Výbor jednomyseľne odsúhlasil celkovo sedem projektov, ktoré budú realizované v roku 2020 spoločne s OECD. Projekty predkladané jednotlivými členmi koordinačného výboru – ústrednými orgánmi štátnej správy a ich príspevkovými organizáciami – sa uchádzajú o podporu MZVEZ SR v celkovej sume 100-tisíc eur vyhradenej v zmysle uznesenia vlády 454/2017 alokovanej ako dobrovoľný príspevok SR do OECD. 

 

Vďaka spoločným projektom s OECD sa darí realizovať konkrétne aktivity v súlade s prioritami stanovenými koordinačným výborom na daný rok. V roku 2020 týmito prioritami sú: 

 

1. Využívanie technologického pokroku a inovácií na skvalitnenie života občana. Budovanie integrity verejného sektora, boj proti korupcii a prevencia korupcie vo verejnej správe
2. Využitie analytických kapacít OECD a medzinárodnej spolupráce na udržateľný, inkluzívny hospodársky rast
3. Implementácia Agendy 2030 a rozvoj sektorových politík. 

 

Koordinačný výbor odporučil v roku 2020 na realizáciu nasledovné projekty: 
•        Ministerstvo hospodárstva SR – Podujatie Smart Cities Workshop II. – prepojenie podnikateľov reprezentujúcich inovatívne slovenské riešenia a slovenských miest a prezentácia modelových riešení a systémov riešení na báze vznikajúceho ekosystému slovenských firiem (MH SR 7 500 eur, MZVEZ SR pre OECD 22 500 eur), 
•       Ministerstvo financií SR – Analýza vplyvov starnutia populácie na ekonomiku Slovenska v rámci prípravy Ekonomického prehľadu (MF SR 3 750 eur, MZVEZ SR pre OECD 11 250 eur),
•       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Podpora flexibilných ciest vzdelávania a zvyšovanie profesijného rozvoja učiteľov s dôrazom na prierezové kompetencie a tzv. mäkké zručnosti. Analýza osobnostných charakteristík pedagogických zamestnancov SR v spolupráci s expertmi OECD (MŠVVŠ SR 2 500 eur, MZVEZ SR pre OECD 7 501 eur),
•       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Šírenie povedomia a implementácia OECD metód in vitro a in silico vhodných pre posudzovanie bezpečnosti chemických látok, potravín a krmív. (MPVR SR 7 917 eur, MZVEZ pre OECD 10-tisíc eur),
•       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Seminár: Identifikácia ilegálneho obchodovania s pesticídmi a prípadové štúdie (MPRV SR 2 916 eur, MZVEZ SR pre OECD 8 749 eur),
•       Ministerstvo vnútra SR – Protikorupčné vzdelávanie Policajného zboru – školenie lektorov (MV SR 4-tisíc eur, MZVEZ SR pre OECD 12-tisíc eur),
•       Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – Pripomenutie si 20. výročia vstupu SR do OECD (MZVEZ SR 10-tisíc eur, MZVEZ SR pre OECD 28-tisíc eur).