Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k 25. výročiu podpísania Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín

1.2.2020 | SR v medzinárodných organizáciách | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

Slovenská republika si 1. februára 2020 pripomína 25. výročie od podpísania Rámcového dohovoru Rady Európy, ktorý je integrálnou súčasťou medzinárodnej ochrany ľudských práv a predstavuje základný kameň ochrany práv a slobôd osôb patriacich k národnostným menšinám.

 

Slovenská republika sa podieľala na príprave tohto dokumentu a ako jedna z prvých krajín ho podpísala 1. februára 1995 a následne ratifikovala ako tretia členská krajina Rady Európy 14. septembra 1995.

 

Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín je prvým právne záväzným multilaterálnym dokumentom, ktorý zakotvuje základné princípy ochrany národnostných menšín a mechanizmus ich implementácie. Zo 47 členských krajín Rady Európy je 39 štátov zmluvnou stranou tohto dôležitého inštrumentu, čo dokazuje jeho plnú opodstatnenosť aj po dvadsiatich piatich rokoch existencie.

 

Slovenská republika oceňuje pravidelný dialóg s Výborom ministrov Rady Európy, ktorý posudzuje primeranosť opatrení prijatých zmluvnými stranami na uplatňovanie zásad stanovených dohovorom. Výboru ministrov Rady Európy v hodnotení napomáha poradný výbor, zložený z medzinárodne uznávaných odborníkov v oblasti ochrany práv a slobôd osôb patriacich k národnostným menšinám. Vo vzťahu k Slovenskej republike v súčasnosti prebieha 5. kolo hodnotenia.