Kto je oprávnený a načo je oprávnený

Koho sa to týka?

1. občania SR, ktorí majú bydlisko v Spojenom kráľovstve ku koncu prechodného obdobia, teda k 31. decembru 2020,


2. rodinní príslušníci takýchto občanov, teda súčasní manželia a registrovaní partneri, rodičia, starí rodičia, deti*, vnúčatá a osoby v existujúcom trvalom vzťahu, ktorí ešte nežijú v Spojenom kráľovstve a pripoja sa k nim v budúcnosti (bez časového obmedzenia),


3. deti občanov SR – deti sú chránené za každých okolností a bez ohľadu na to, kedy sa narodili a kde sa narodili – teda pred alebo po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, alebo či sa narodili v SR alebo inom členskom štáte EÚ, v ktorom má či mal ich rodič ako občan SR svoje bydlisko, 

 

*Výnimka: platí aj pre deti narodené už po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (po dni brexitu) pri ktorých sa na ich rodiča ako občana SR nevzťahuje Dohoda o vystúpení (prišiel/a do Spojeného kráľovstva po 31. decembri 2020) a má výhradnú starostlivosť o dieťa podľa platného rodinného práva.

 

 

Ktoré práva sú chránené?

Občania SR, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí spadajú do rozsahu Dohody o vystúpení (viď: časť I. Všeobecne - kto je oprávnený a načo je oprávnený) môžu naďalej žiť, pracovať alebo študovať tak, ako v súčasnosti, za rovnakých podmienok ako v súčasnosti. Na týchto občanov SR sa vzťahuje zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti a práva na rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s občanmi Spojeného kráľovstva.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2020 Dátum vytvorenia: 13.12.2018