Zamestnanosť, sociálna politika, zdravie

Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, ochranu zdravia a spotrebiteľov (EPSCO)


Úlohou Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council ) je zvyšovať životnú úroveň a kvalitu života občanov. Tento cieľ sa snaží dosiahnuť prostredníctvom legislatívneho procesu pre vytváranie kvalitných pracovných miest a vysokej úrovne sociálnej ochrany, ochrany zdravia a spotrebiteľských záujmov pri zabezpečení rovných príležitostí pre všetkých občanov EÚ. Rada EPSCO sa skladá z ministrov zodpovedných za zamestnanosť, sociálnu politiku, ochranu spotrebiteľa a zdravia. Ministri sa stretávajú približne štyrikrát ročne. 


Primárna zodpovednosť za oblasť zamestnanosti a sociálnej politiky je v rukách členských štátov. Na európskej úrovni je sociálna politika podporovaná prostredníctvom nasledovných nástrojov:


1.    Legislatívou EÚ, ktorá upravuje minimálne sociálne štandardy a základné práva v týchto oblastiach: rovnosť žien a mužov, zákaz diskriminácie, voľný pohyb pracovných síl, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovné právo a pracovné podmienky;

 

2.    Metódou tzv. otvorenej koordinácie;


3.    Prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, ktorý je nástrojom na financovanie opatrení politiky zamestnanosti a sociálnej ochrany na národnej úrovni.


Ministri zdravotníctva sa stretávajú 2 krát ročne. Členské štáty majú plnú zodpovednosť za vymedzenie, organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pričom Rada prijíma spoločne s Európskym parlamentom legislatívu týkajúcu sa kvality a bezpečnosti ľudských orgánov a krvi, ako aj práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a kvality a bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok.

Dátum poslednej aktualizácie: 9.5.2019 Dátum vytvorenia: 11.4.2013