Banner podnikajme big

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom. Samozrejme, MZVaEZ SR vývoj Brexitu riadne monitoruje a v prípade zmien budú informácie pre občanov a podniky aktualizované a pravidelne dopĺňané.    

 

 

              

 

Čo je Brexit ?

Dňa 23.júna 2016 sa v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a severného Írska (ďalej len „UK“) uskutočnilo referendum o vystúpení krajiny z EÚ. V referende sa britskí občania vyjadrili v prospech vystúpenia 51,9 %. 
 
Dňa 29. marca 2017 britská vláda oznámila v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Tým začal proces odchodu UK z EÚ, ktorý sa zakončí 29. marca 2019 o polnoci. V priebehu tohto obdobia prebiehali  a stále prebiehajú rokovania o spôsobe vystúpenia UK z EÚ. Cieľom rokovaní je tzv. usporiadaný odchod ( ďalej len „DEAL“ ) UK z EÚ, ktorý by sa uskutočnil vzájomným odsúhlasením Dohody o vystúpení, čo je kompromisný „návrh rozvodu“ UK s EÚ. Text tejto dohody bol schválený mimoriadnou Európskou Radou, dňa 25.novembra 2018. S návrhom dohody súhlasili hlavy a predsedovia vlád členských štátov EÚ ako aj britská vláda s premiérkou T. May na čele.  Pre platnosť dohody je potrebná jej ratifikácia tak zo strany Európskeho parlamentu ako aj zo strany Parlamentu Spojeného kráľovstva. Dolná komora britského parlamentu však a svojom hlasovaní 15. januára návrh Dohody o vystúpení odmietala a nastala patová situácia, ktorá trvá dodnes. Ak sa situácia nevyrieši UK odíde k 29. marcu 2019 z EÚ automaticky a to bez dohody (ďalej len „ NO DEAL“). 
 

Čo vlastne je článok 50 ( Zmluvy o EÚ)?

Článok 50 Zmluvy o Európskej únii definuje postup, ktorým môže členský štát vystúpiť z  Európskej únie, ak si to želá. Bol zavedený Lisabonskou zmluvou v roku 2007. Od aktivácie čl. 50 plynie lehota 2 rokov, po ktorej uplynutí členský štát prestáva byť krajina členským štátom EÚ. Túto lehotu možno predĺžiť, ale k tomu je potrebný súhlas celého Spoločenstva, teda ako krajiny, ktorá notifikáciu čl. 50 podala, tak aj všetkých ostatných členských štátov EÚ. Nikto nesmie byť proti a ani sa zdržať.  
 

Ako sa prijíma a ratifikuje Dohoda o vystúpení UK z Európskej Únie?

 
Rokovania o riadnom vystúpení UK sa musia dokončiť do dvoch rokov od aktivácie článku 50, teda k 29. marcu 2019. Ak sa v tejto lehote nedosiahne dohoda, zmluvy sa prestanú uplatňovať a UK sa stáva nečlenskou, teda treťou krajinou vo vzťahu k EÚ.
Rokovania v mene Európskej únie vedie vyjednávač EU, ktorý predloží Rade a Európskemu parlamentu návrh dohody, pričom zohľadní rámec budúcich vzťahov UK s Úniou.
Európska Rada jednomyseľne schválila návrh dohody dňa 25.nov.2018. Európsky parlament musí túto dohodu schváliť jednoduchou väčšinou hlasov svojich členov, vrátane tých, ktorí zastupujú UK. UK bude tiež musieť ratifikovať dohodu v súlade so svojim vnútroštátnym právnym poriadkom. Dohoda o budúcom vzťahu medzi Úniou a UK sa môže uzavrieť až vtedy, keď sa UK stane treťou krajinou.
 

Kedy prestane byť Spojené kráľovstvo členom Európskej únie?

 
Zmluvy EÚ prestávajú byť uplatniteľné v UK odo dňa nadobudnutia platnosti dohody alebo, ak nedôjde k dohode, dva roky po oznámení o odstúpení od zmluvy, teda od 30. marca 2019. Rada môže rozhodnúť jednomyseľne o predĺžení tohto obdobia.
Až do vystúpenia,  zostáva príslušný štát členom Európskej únie so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pristúpenia vrátane zásady lojálnej spolupráce, ktorá stanovuje, že Únia a všetky jej členské štáty si navzájom pomáhajú pri plnení zmluvných úloh.
 

Môže bývalý členský štát EÚ po odchode opätovne požiadať o prijatie?

 
Každá krajina, ktorá odstúpila z EÚ, môže opäť požiadať o členstvo, za podmienky  dodržania podmienok prijatia za člena.
 

Čo sa stane v prípade dosiahnutia dohody o vystúpení Spojeného Kráľovstva z EÚ po 29.marci 2019? – tzv. scenár DEAL

 
Ak bude návrh Dohody o vystúpení odsúhlasený ako Európskym parlamentom tak aj Parlamentom Spojeného kráľovstva, tak dohoda nadobudne platnosť 30. marca 2019 s prechodným obdobím do 31. decembra 2020. Počas tohto prechodného obdobia, aj keď z právneho hľadiska bude UK tretím štátom, bude aj naďalej rešpektovať celé "acquis Únie" (všetky smernice, normy  EÚ), avšak bez možnosti účasti alebo zapojenia sa do rozhodovacích procesov EÚ inštitúcií. Ako protihodnotu bude mať UK (v prípade záujmu) prístup k vnútornému trhu a colnej únii počas tohto prechodného obdobia.
 
Vystúpenie UK z EÚ na základe dohody ( „DEAL“ ) znamená, že:
 
1) od 30. marca 2019 do 31. decembra 2020 začína plynúť prechodné obdobie, 
 
2) počas prechodného obdobia aj keď z právneho hľadiska UK bude tretím štátom, UK bude aj naďalej rešpektovať celé "acquis Únie" (všetky smernice, normy  EÚ), avšak bez možnosti účasti alebo zapojenia sa do rozhodovacích procesov EÚ inštitúcií, 
 
3) ako protihodnotu bude mať UK ( v prípade záujmu ) prístup k vnútornému trhu a colnej únii počas tohto prechodného obdobia
 
 
Ak návrh Dohody o vystúpení neodsúhlasí jedna alebo obe strany, teda Európsky parlament a Parlament Spojeného kráľovstva a ani nepríde k predĺženiu lehoty notifikácie čl.50 za horizont 29. marca 2019, tak UK prestáva byť od 30. marca 2019 členským štátom EÚ. Navyše v prípade takého scenára nemá vysporiadané vzťahy so svojimi bývalými partnermi – členskými štátmi EÚ a ich vzťahy sa začnú riadiť len platným medzinárodným právom a platnými medzinárodnými dohovormi.  
 

Čo sa stane v prípade nedosiahnutia dohody medzi EÚ a Spojeným Kráľovstvom? – tzv. scenár NO DEAL (taktiež označovaný ako „tvrdý Brexit“)

 
Vystúpenie UK z EÚ bez  dohody („NO DEAL“) znamená, že:
 
1)  od 30. marca 2019 prestane byť členským štátom EÚ a stane sa treťou krajinou, 
 
2. na UK sa prestanú vzťahovať zakladajúce zmluvy a všetka ostatné právo EÚ (všetky existujúce regulačné, rozpočtové, dozorné, justičné a kontrolné nástroje a právne akty vrátane právomoci Súdneho dvora Európskej únie),
 
3. UK nebude viac súčasťou jednotného vnútorného trhu s jeho štyrmi slobodami (sloboda pohybu tovarov, osôb, služieb a kapitálu) a colnej únie,
 
4. nebude žiadne prechodné obdobie, s ktorým počíta návrh dohody o vystúpení a ktoré by slúžilo na plynulý prechod od členstva UK v  EÚ k statusu tretej krajiny.