Často kladené otázky

PRÍPRAVA PREDSEDNÍCTVA SR V RADE EÚ V 2. POLROKU 2016

 

Čo znamená, že Slovensko bude predsedať Rade EÚ?


Slovensko bude manažovať jednu z troch hlavných inštitúcií EÚ – Radu reprezentujúcu členské krajiny Únie. Na šesť mesiacov sa tak naša krajina stane „tvárou aj hlasom“ európskej 28-čky.

Slovenskí ministri budú predsedať rôznym zloženiam Rady EÚ a naši experti približne 200 pracovným skupinám. Zástupcovia Slovenska budú viesť rokovania o európskej legislatíve a aktuálnych politických otázkach. Ich hlavnou úlohou bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi a rokovať s ostatnými inštitúciami, predovšetkým s Európskou komisiou a Európskym parlamentom.

Slovensko bude viac ako kedykoľvek doteraz priamo „v európskej kuchyni“, bude pri kreovaní rozhodnutí. Naša krajina bude formovať európsku legislatívu.

Zasadnutia Rady EÚ sa konajú v desiatich rôznych zloženiach v závislosti od témy. Naši ministri budú predsedať všetkým s výnimkou Rady pre zahraničné veci, ktorú vedie vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (v súčasnosti Federica Mogherini).

Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ je dôležitou politickou výzvou pre krajinu. Je to významná príležitosť na presadenie zahranično-politických priorít v rámci Európskej únie, ako aj v medzinárodnom a svetovom meradle. Zároveň je to šanca na zviditeľnenie našej diplomacie, expertízy, manažérskych zručností a samozrejme aj Slovenska.
 

Bude teda Slovensko predsedať Európskej únii?


Žiadna krajina nepredsedá Európskej únii. Slovensko bude predsedať Rade EÚ, teda inštitúcii zastupujúcej členské štáty.

V Rade sa stretávajú ministri vlád jednotlivých krajín EÚ, aby diskutovali, menili a prijímali právne predpisy a koordinovali politiky Únie. Rada EÚ je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom Únie.
 

Na základe čoho predsedáme Rade EÚ? A prečo v druhom polroku 2016?


Predsedníctvo v Rade EÚ je záväzok a zároveň právo vyplývajúce z členstva v EÚ. Poradie štátov vykonávajúcich rotujúce predsedníctvo je výsledkom dohody medzi vládami členských štátov a je známe do polovice roka 2020. Dovtedy sa v predsedníckom kresle vystriedajú všetci členovia EÚ s výnimkou posledného nováčika, Chorvátska.

Na zoskupení krajín do 18-mesačného Tria sa vlády dohodli v decembri 2009, po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. Prihliadalo sa pritom na geografickú rovnováhu členov a ich rôznorodosť s ohľadom na veľkosť či dĺžku členstva v EÚ. Každé Trio zahŕňa aspoň jedného „novšieho“ člena EÚ, t.j. člena od roku 2004 alebo 2007.

Vznik Tria umožnil plynulejší prechod medzi predsedníctvami aj efektívnejšie presadzovanie priorít z dlhodobého hľadiska. Trio je zároveň unikátna príležitosť pre rozvinutie úzkej spolupráce medzi krajinami, ako aj príležitosť pre ľudí z týchto krajín spoznať sa cez spoločné kultúrno-prezentačné predsednícke projekty.
 

Kedy sa predsedníctvo začne a ako dlho potrvá?


Slovenské predsedníctvo sa oficiálne začína 1. júla 2016 a končí 31. decembra 2016. V rámci Tria bude Slovensko predsedať Rade EÚ spolu s Holandskom (od 1. januára do 30. júna 2016) a Maltou (od 1. januára do 30. júna 2017).

“Naše Trio“ je zaujímavo vyskladané. Kým Holandsko bude Rade EÚ predsedať už dvanásty krát, pre Slovensko – rovnako ako aj pre Maltu – to bude historická premiéra.
 

Kde sa naše predsedníctvo bude konať?


Formálne zasadnutia Rady EÚ, ktorým bude Slovensko predsedať, sa budú konať v Bruseli a Luxemburgu. Zo zabezpečenia týchto rokovaní nevyplývajú osobitné nároky na rozpočet SR.

Neformálne zasadnutia Rady EÚ a ďalších približne 200 pracovných podujatí sa bude konať v Bratislave. Sprievodné podujatia organizované samosprávou, mimovládnymi organizáciami či školami – konferencie, semináre a sprievodné kultúrne podujatia – budú prebiehať po celom Slovensku.
 

Kto bude zabezpečovať výkon slovenského predsedníctva?


Samotný výkon predsedníctva spočíva najmä v predsedaní prípravným orgánom Rady EÚ (pracovné skupiny a výbory Rady EÚ) a v predsedaní sektorovým ministerským zloženiam Rady EÚ.

Slovensko v súčasnosti pripravených expertov a diplomatov na zvládnutie mimoriadne náročnej úlohy predsedov prípravných orgánov Rady EÚ. Ide o expertov a zástupcov jednotlivých ministerstiev, ktorí v prevažnej miere dnes zastupujú Slovensko v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ.

Predsednícku funkciu budú na ministerskej úrovni vykonávať jednotliví ministri.
 

Koľko nás bude predsedníctvo stáť?


Slovensko má ambíciu byť najúspornejším predsedníctvom v rámci krajín V4 a rezort diplomacie predpokladá, že celkové vynaložené výdavky by nemali presiahnuť sumu 70 mil. EUR.

Finančné prostriedky pritom nebudú smerovať do Bruselu, ale predovšetkým do hotelov či služieb na Slovensku, prezentácie slovenských umelcov a regiónov, podpory aktivít mimovládnych organizácií, škôl či samospráv, ako aj prípravu slovenských expertov.

Väčšina finančných prostriedkov z rozpočtu slovenského predsedníctva bude čerpaná po realizácii podujatí v druhom polroku 2016. Z rozpočtu sa zatiaľ vyčerpalo približne 18,5 mil. EUR.  
 

Ako sa Slovensko pripravuje na predsedníctvo?

 

Pred prevzatím predsedníctva v Rade EÚ sa Slovensko nachádza v kľúčovej fáze príprav, ktoré napredujú v súlade s harmonogramom. Vláda SR doteraz schválila 17 materiálov súvisiacich s predsedníctvom. Dvoma najaktuálnejšími sú: obsahový príspevok Slovenska do 18-mesačného programu predsedníckeho Tria s Holandskom a Maltou a vytvorenie pozície splnomocnenca vlády pre predsedníctvo, do ktorej bol vymenovaný Ivan Korčok. 

 

Vybraté už bolo napríklad predsednícke logo a dizajn predsedníckych šatiek a kravát, ktoré budú predstavené krátko pred začiatkom predsedníctva.  Predstavení boli prví sponzori, spustili sme predsednícku webovú stránku. Samozrejme, pokračuje práca na rámcových materiáloch, ktoré pomáhajú identifikovať úlohy úzko súvisiace s prípravou predsedníctva v oblasti vzdelávania, logisticko-organizačného zabezpečenia, financovania či kultúrnej prezentácie. 

 

Súbežne sa pracuje aj na programe polročného slovenského predsedníctva, ktoré bude obsahovať špecifické priority. Program nášho predsedníctva bude vláda SR schvaľovať v  júni 2016. 

 

Aké sú úlohy splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo Rady EÚ?


Vláda SR vymenovala do funkcie splnomocnenca Ivana Korčoka, ktorý predtým pôsobil ako stály predstaviteľ SR pri EÚ. Splnomocnenec koordinuje úlohy súvisiace s prípravou a výkonom funkcie slovenského predsedníctva Rady EÚ vo vzťahu k orgánom štátnej správy a orgánom územnej samosprávy. Medzi jeho hlavné činnosti patrí koordinácia aktivít voči inštitúciám a poradným orgánom Európskej únie a činnosti ministerstiev, participácia na tvorbe a napĺňaní obsahových priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ, predsedanie Medzirezortnej koordinačnej rade pre prípravu predsedníctva. Zároveň aj komunikácia s predsedom, podpredsedami a poslancami Národnej rady SR, médiami, občanmi, podnikateľmi a mimovládnym sektorom.

Za výkon svojej funkcie sa splnomocnenec zodpovedá vláde SR. Jeho činnosť riadi minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, keďže koordináciu predsedníckych príprav zastrešuje rezort diplomacie. Postavenie, pôsobnosť a úlohy splnomocnenca vlády pre predsedníctvo vymedzuje štatút, ktorý schválila vláda 1. júla 2015.
 

Čo bude predsedníctvo znamenať pre občanov?


Historicky prvé predsedníctvo Slovenska v rade EÚ predstavuje bezprecedentnú výzvu pre celú krajinu. Predsedníctvo má silný propagačný a prezentačný potenciál. Šesť mesiacov budú slovenskí predstavitelia vystupovať v mene vlád 28 členských štátov EÚ, teda pol miliardy Európanov. Na Slovensku sa bude konať množstvo stretnutí na vysokej politickej aj expertnej úrovni.

Nezanedbateľným aspektom je zvýraznenie mediálnej a kultúrnej prezentácie Slovenska v zahraničných médiách a pozitívny dopad na imidž krajiny vrátane cestovného ruchu. Intenzívna kongresová turistika počas nášho predsedníctva bude predstavovať impulz do služieb na Slovensku a prezentáciu regiónov.

Predsedníctvo je tiež príležitosťou pre posilnenie angažovanosti našich ministerstiev pri tvorbe legislatívy EÚ. Skvalitnenie presadzovania slovenských záujmov sa môže pozitívne odraziť v našom každodennom živote.

Predsedníctvo tiež ponúka jedinečnú príležitosť pre mladých ľudí, ktorí majú záujem uplatniť svoje vedomosti a skúsenosti v oblasti európskej agendy v praxi a byť súčasťou celého procesu.
 

Budú sa môcť do predsedníctva a jeho prípravy zapojiť aj občania?


Áno, už teraz sa môžu. Národný konvent o EÚ umožňuje priame zapojenie občianskej spoločnosti a akademickej obce do prípravy politických priorít predsedníctva v rámci pracovnej skupiny Slovenské predsedníctvo.

Nástrojom spolupráce s mimovládnymi organizáciami a vzdelávacími inštitúciami je aj dotačný mechanizmus Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Z neho sa budú financovať odborné semináre či konferencie na témy súvisiace so slovenským predsedníctvom.

Jedným z viditeľných príkladov aktívneho zapojenia sa verejnosti do predsedníctva bolo vyhlásenie súťaže o logo, ktorá vzbudila veľký záujem. Víťazné logo, ktoré vybrala odborná porota z takmer 230 návrhov, bude podľa tradície predstavené krátko pred začiatkom predsedníctva.
 

Prinesie predsedníctvo nové pracovné príležitosti?

 

Dočasne áno. Každý členský štát musel dočasne posilniť jednotlivé rezorty o niekoľko jazykovo vybavených a skúsených profesionálov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí začalo prípravu predsedníctva po personálnej stránke zabezpečovať so značným časovým predstihom. 

 

Počet zamestnancov Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli by sa počas výkonu predsedníctva v roku 2016 zvýši na takmer 220. Predsednícky sekretariát na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí má spolu vyše 70 zamestnancov. Príležitosť dostane aj približne 30 stážistov na stálom zastúpení v Bruseli, pre ktorých môže byť predsedníctvo neopakovateľnou pracovnou skúsenosťou. 

 

Ďalších približne  90 študentov dostane možnosť pôsobiť ako tzv. styční dôstojníci (liaison officers). Ich hlavnou úlohou bude sprevádzať delegácie z jednotlivých členských krajín a komunikovať s ich veľvyslanectvami počas predsedníckych rokovaní a podujatí v Bratislave. 

 

Vytvorí predsedníctvo príležitosti pre slovenské firmy?

 

Slovenské predsedníctvo je príležitosťou aj pre slovenských podnikateľov, ktorí sa do jeho prípravy môžu zapojiť minimálne dvoma spôsobmi.

 

Prvým je outsourcing služieb logisticko-technického charakteru pre zasadnutia organizované štátnymi inštitúciami. Slovenské firmy sa budú mať možnosť podieľať na vybavení konferenčných priestorov a zabezpečení obsluhy, ubytovania, cateringu, dopravy, akreditačného systému, tlmočníckeho a prekladateľského servisu či o prezentačno-propagačné materiálov. Na outsourcované služby sú postupne zverejňované verejné obstarávania na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. 

 

Druhým spôsobom je zapojenie sa do príprav predsedníctva prostredníctvom sponzorstva. Táto forma spolupráce je prínosná pre predsedníctvo a daňových poplatníkov. Pre firmy predstavuje možnosť prezentovať seba a svoje produkty či služby slovenskej aj širšej zahraničnej verejnosti. 

 

Podobne postupovali aj predošlé predsednícke krajiny Z ich skúseností vyplýva, že v prípade sponzoringu je možné dosiahnuť úsporu v štátnom rozpočte od 0,5 do 3,5 mil. EUR. 

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-05-23 15:52:23.248 Dátum vytvorenia: Tue Aug 11 00:00:00 CEST 2015