Grantová schéma predsedníctva pre mimovládne organizácie a školy

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR zameraná na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie (SK PRES)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR zameranú na predsedníctvo SR v Rade EÚ.

Čo je dotačná schéma zameraná na SK PRES?

Dotačná schéma je finančným nástrojom na podporu podujatí, ktoré zapoja širokú verejnosť do SK PRES a zvýšia informovanosť o predsedníctve v slovenských regiónoch.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MZVaEZ SR je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce pri tvorbe zahraničnej politiky SR, ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.

Schéma má osloviť širokú verejnosť prostredníctvom podujatí súvisiacich s predsedníctvom, ale aj odborných štúdií, analýz, tematických publikácií a verejno-vzdelávacích podujatí a médií.

Aký je prínos dotačnej schémy v regiónoch?

Ambíciou MZVaEZ SR je, aby SK PRES bolo vlastníctvom širokej verejnosti. Zámerom je preto osloviť ľudí rovnomerne naprieč slovenskými krajmi a mestami a ponúknuť im možnosť participovať na predsedníctve prostredníctvom účasti na verejno-vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách, workshopoch a ďalších formátoch verejných aktivít. Interaktívnou a zábavnou formou im priblížiť témy spojené s Európskou úniou aj so slovenským predsedníctvom ako takým.

Čo je účelom schémy zameranej na SK PRES?

Účelom podporených podujatí a aktivít má byť zvýšenie informovanosti slovenskej verejnosti o predsedníctve SR v Rade EÚ, o únii a členstve SR v nej, ako aj príspevok k spoločnému vlastníctvu SK PRES širokou verejnosťou. Žiaduci je tiež tematický presah podujatí a aktivít na SK PRES a ich rovnomerná geografická distribúcia v regiónoch.

Pre koho je schéma určená?

Pre organizácie s ambíciou zapojiť do slovenského predsedníctva verejnosť naprieč Slovenskom, priniesť SK PRES do regiónov.

  • občianske združenie,

  • nadácia,

  • záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

  • právnická osoba zriadená zákonom alebo

  • fyzická osoba. 

Ako sa môžem zapojiť do dotačnej schémy?

Detailný popis schémy spolu s metodickou príručkou, obsahujúcou inštrukcie pre uchádzačov, je možné stiahnuť si nižšie na tejto stránke. Žiadosť predkladá žiadateľ na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje informačný systém po ukončení elektronickej registrácie, a to v jednom originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami. Formulár na elektronickú registráciu žiadostí o poskytnutie dotácie.

Posledný termín na predkladanie žiadostí je 11. marec 2016.

Aké sú kritériá na pridelenie dotácie?

Na výzvu v roku 2016 bolo vyčlenených 320 000 EUR.

Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu, žiaduci je tiež tematický presah na SK PRES a rovnomerné geografické rozloženie projektov naprieč regiónmi. MZVaEZ SR zároveň zverejňuje návrh tém, ktoré nie sú záväzné a sú pomôckou umožňujúcou žiadateľom lepšie splnenie kritéria vhodnosti a účelnosti projektu. Predkladať teda možno aj žiadosti na projekty mimo okruhu zverejnených tém s presahom na SK PRES. MZVaEZ SR bude posudzovať všetky žiadosti, ktoré spĺňajú predpísané náležitosti.

Výška sumy, o ktorú možno žiadať, je ohraničená sumou vyčlenenou na financovanie dotačnej schémy a počtom a kvalitou doručených žiadostí.

Kto hodnotí žiadosti o dotáciu?

Za hodnotenie žiadostí je zodpovedná komisia zriadená na základe výnosu č. 66 MZVaEZ SR z 8. marca 2011. Členmi komisie sú zástupcovia a zamestnanci ministerstva a jeho útvarov. Nezáväzné vyjadrenie môže poskytnúť aj prizvaný odborník na oblasť súvisiacu s účelom dotácie. Komisia zasadne najneskôr mesiac po ukončení zverejnenia dotačnej výzvy.

Dokedy majú byť prostriedky pridelené v rámci dotácie využité?

Je v záujme MZVaEZ SR, aby boli všetky prostriedky využité a podporené aktivity ukončené do konca roku 2016.

Predpokladáme, že prvé podporené projekty bude možné realizovať na prelome apríla a mája 2016.

Vyžaduje sa spolufinancovanie podporených projektov z iných zdrojov? 

Áno, žiadateľ musí preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje dotáciu, zabezpečené krytie nákladov z iných zdrojov vo výške najmenej 5 %. 

Ak je žiadateľom fyzická osoba, je potrebné, aby vlastnila živnostenský list? 

Žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, nemusí vlastniť živnostenský list. 

Je potrebné pre každú žiadosť jednej organizácie predložiť originály všetkých povinných príloh?

Pokiaľ jedna organizácia predkladá viacero žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MZVaEZ SR v rámci jednej výzvy (jedného kola), postačuje, ak prílohy žiadosti o dotáciu (potvrdenia, uzávierky a pod.), ktoré sa viažu na žiadateľa a teda nemajú priamy súvis s návrhom projektu v rámci žiadosti, budú zaslané len ako súčasť jednej žiadosti. Pri ďalších žiadostiach v rámci toho istého kola postačuje prehlásenie/informácia, že vybrané, presne špecifikované prílohy sú súčasťou inej konkrétne identifikovanej žiadosti organizácie v tomto kole.

 

Upozorňujeme žiadateľov, že vystavenie potvrdení orgánmi štátnej a verejnej správy, konkurzným súdom, sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami môže trvať až 30 dní od doručenia žiadosti o vydanie potvrdenia.