Guinea-Bissau

Rozhodnutie Rady 2012/285/SZBP z 31. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky a o zrušení rozhodnutia 2012/237/SZBP


v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

    2013


    2012


Nariadenie Rady (EÚ) č. 377/2012 z 3. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

    2013


    2012


Dátum poslednej aktualizácie: 08.06.2015