Guinea-Bissau

Rozhodnutie Rady 2012/285/SZBP z 31. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky a o zrušení rozhodnutia 2012/237/SZBP


v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

2018

 

 

2017

 


 

2013

 

 

 

2012

 

 

 

Nariadenie Rady (EÚ) č. 377/2012 z 3. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky


v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

2018

 

 

2017

 


 

2013

 

 

 

2012