Krátkodobé študentské stáže

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) organizuje program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva - ústredia a zároveň zastupiteľských úradov.

Krátkodobá študentská stáž je určená študentom tých univerzít, s ktorými má ministerstvo uzavretú dohodu o vzájomnej spolupráci, konkrétne s:

 

Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Fakulta medzinárodných vzťahov

Univerzitou Komenského v Bratislave:

Právnická fakulta a Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky
Filozofická fakulta (Katedra politológie)
Fakulta sociálnych a ekonomických vied (Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov)

Trnavskou univerzitou

Právnická fakulta

Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta – Katedra politológie a európskych štúdií

Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta
Fakulta verejnej správy

Prešovskou univerzitou v Prešove 

Filozofická fakulta

Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Katedra politologie

 

Študenti o absolvovanie krátkodobej študentskej stáže žiadajú prostredníctvom svojej fakulty, ktorá je zodpovedná za výber kandidátov na základe kritérií dohodnutých s ministerstvom. Ministerstvo každý rok do 30. júna obdrží zo škôl zoznam odporúčaných (nominovaných) študentov. Toto odporúčanie však nie je záväzné a ministerstvo nemá povinnosť umiestniť všetkých nominovaných študentov.
Na absolvovanie krátkodobej študentskej stáže neexistuje právny nárok, zároveň absolvovanie stáže nezakladá nárok na následné vytvorenie pracovného pomeru v rámci ministerstva.

V ojedinelých prípadoch (týkajúcich sa najmä slovenských študentov zahraničných univerzít), môže ministerstvo prijať na stáž aj individuálneho žiadateľa, s prihliadnutím na jeho motiváciu, odborné a osobnostné charakteristiky a splnené kritériá pre individuálnych žiadateľov. O prijatí a umiestnení študenta rozhodujú v neposlednom rade i aktuálne kapacitné možnosti ministerstva.

Krátkodobá študentská stáž sa realizuje v ústredí (je určená spravidla študentom prvého ročníka II. stupňa vysokoškolského štúdia) a na zastupiteľských úradoch (je určená spravidla študentom druhého ročníka II. stupňa vysokoškolského štúdia). Ministerstvo umožní absolvovanie stáže študentom do 30 rokov.

Stáž sa realizuje v ústredí ministerstva a na zastupiteľských úradoch počas celého kalendárneho roka.

Z kapacitných dôvodov môžu študenti absolvovať len jednu stáž v ústredí, ako aj na zastupiteľskom úrade.

Odporúčaná dĺžka stáže v ústredí je 3 - 6 týždňov, na zastupiteľskom úrade 4 - 8 týždňov. O konečnej dĺžke stáže rozhoduje riaditeľ OPVK.

O definitívnom umiestnení študenta na konkrétnom odbore v ústredí rozhoduje riaditeľ odboru, v zahraničí vedúci zastupiteľského úradu. Krátkodobá študentská stáž na zastupiteľskom úrade je spravidla pokračovaním stáže v ústredí, preto sa odporúča, aby študent pred nástupom na zastupiteľský úrad absolvoval stáž v ústredí. Výnimku z tohto pravidla je možné udeliť iba individuálnym žiadateľom v prípade, že študujú na univerzite alebo vysokej škole v krajine, kde pôsobí zastupiteľský úrad, na ktorom chce žiadateľ absolvovať stáž. Podmienkou je súhlas Odboru diplomatickej prípravy, vzdelávania a knižnice a príslušného vedúceho zastupiteľského úradu.

Študentovi pri nástupe na stáž (v ústredí aj na zastupiteľskom úrade) je pridelený garant, ktorý je zodpovedný za odbornú náplň, plán stáže a zároveň zaškolenie študenta. Do 10 pracovných dní od ukončenia stáže (v ústredí aj na zastupiteľskom úrade) odovzdá garant, rovnako ako aj študent vyplnenú hodnotiacu správu.

Ministerstvo neposkytuje za vykonanú stáž finančnú odmenu. Všetky náklady spojené s absolvovaním stáže (v ústredí a na zastupiteľskom úrade) hradí študent – s výnimkou ubytovania, a to iba v prípade, ak má zastupiteľský úrad voľné ubytovacie kapacity a nenaruší sa tým jeho plynulý chod a bezpečnosť.

Riadiacim, metodickým, koordinačným a administratívnym centrom študentských stáží je Odbor diplomatickej prípravy, vzdelávania a knižnica.

rtf Hodnotenie stáže garantom  (rtf; 79.93 KB)
rtf Hodnotenie stáže stážistom  (rtf; 43.74 KB)

 

Podmienky pre nominovaných študentov (na základe dohôd s vybranými fakultami )
 • občan Slovenskej republiky
 • študent denného štúdia štvrtého alebo piateho ročníka VŠ, resp. doktorandského štúdia
 • aktívne ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka na úrovni C1 a ďalšieho cudzieho jazyka na úrovni B2
Dokumenty, ktoré predkladá škola ministerstvu:
 
Vzhľadom na veľký počet žiadateľov nie je možné odpovedať na individuálne otázky.
Prosíme, aby ste Vaše žiadosti o prijatie na stáž posielali len v prípade, že spĺňate všetky uvedené podmienky.

Požadované doklady je potrebné zaslať v slovenskom jazyku elektronicky a zároveň poštou na uvedené kontakty. V prípade zaslania neúplných informácií si ministerstvo vyhradzuje právo takéto žiadosti neakceptovať a ďalej nebudú spracovávané.
 
Podmienky pre individuálnych žiadateľov
 • občan Slovenskej republiky
 • študent denného štúdia s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa
 • aktívne ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka na úrovni C1 a ďalšieho cudzieho jazyka na úrovni B2 (nutné doložiť certifikátmi akreditovanej jazykovej školy, resp. potvrdením o štátnej skúške)
Dokumenty, ktoré treba zaslať na ministerstvo:
 
 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list s dôrazom na odborné zameranie študenta, s uvedením mimoškolských aktivít a s dostatočne odôvodneným záujmom o stáž na preferovanom odbore (len 1 odbor), resp. vybranom zastupiteľskom úrade, vrátane dvoch navrhovaných termínov stáže
 • potvrdenie o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia
 • potvrdenie o dennom štúdiu
 • potvrdenie o jazykovej skúške (kópie certifikátov)
 • vyplnený rtf Osobný dotazník  (rtf; 289.89 KB)
 • odporúčanie od dvoch vyučujúcich navštevovanej školy

Vzhľadom na veľký počet žiadateľov nie je možné odpovedať na individuálne otázky.
Prosíme, aby ste Vaše žiadosti o prijatie na stáž posielali len v prípade, že spĺňate všetky uvedené podmienky.

Požadované doklady je potrebné zaslať v slovenskom jazyku elektronicky a zároveň poštou na uvedené kontakty. V prípade zaslania neúplných informácií si ministerstvo vyhradzuje právo takéto žiadosti neakceptovať a ďalej nebudú spracovávané.

Kontakt:
Osobný úrad - Odbor diplomatickej prípravy, vzdelávania a knižnica
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
email: staze@mzv.sk

 
Dátum poslednej aktualizácie: 2017-08-01 19:14:58.826 Dátum vytvorenia: Tue Apr 28 00:00:00 CEST 2015