Zdravotné zabezpečenie

V prípade uzavretia Dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bude až do konca prechodného obdobia (31. december 2020), platiť súčasný stav garancie zdravotného zabezpečenia. Do konca roka 2020 platí Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) a zdravotné poisťovne v SR a v Spojenom kráľovstve si navzájom preplácajú oprávnené náklady na liečbu v štátnych zdravotníckych zariadeniach (formuláre S1 a S2).

Do skončenia prechodného obdobia bude EÚ a Spojené kráľovstvo hľadať spoločnú reč na uspokojivom trvalom riešení do budúcnosti a to pravdepodobne formou univerzálnej bilaterálnej zmluvy o sociálnom a zdravotnom zabezpečení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. 

 

Základné pojmy:

Neodkladná zdravotná starostlivosť- Neodkladnou zdravotnou starostlivosťou je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Neodkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia. 

 

Potrebná zdravotná starostlivosť vo vzťahu k poistencovi je zdravotná starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav poistenca a musí sa mu poskytnúť s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku pobytu poistenca v inom členskom štáte tak, aby sa nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vracať do Slovenskej republiky skôr, ako pôvodne zamýšľal. Rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti určuje ošetrujúci lekár. Využíva sa Európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej len „EHIC“, ang.: European Health Insurance Card). EHIC platí do 31. decembra 2020.


 

Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu vo vzťahu k poistencovi, ak má poistenec bydlisko v inom členskom štáte, je zdravotná starostlivosť, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe sociálneho zabezpečenia v inom členskom štáte. Využíva sa formulár PD S1 (sk.: Prenosný dokument S1, ang.: Portable document S1), ktorý bude naďalej platiť do 31. decembra 2020. 

 

Zdravotná starostlivosť so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne vo vzťahu k poistencovi je zdravotná starostlivosť zameraná na liečenie už existujúceho zdravotného problému poistenca v inom členskom štáte odsúhlasená príslušnou zdravotnou poisťovňou; jej poskytnutie, termín a miesto si poistenec musí vopred dohodnúť s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte. Využíva sa formlár Prenosný dokument S2 (skratka „PD S2“, ang.: Portable document S2), ktorý bude naďalej platiť do 31. decembra 2020. 

 

Kategórie občanov:

Turista 
Máte nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a potrebnú zdravotnú starostlivosť, tak ako doteraz, pričom vždy predložíte svoj Európsky preukaz zdravotného poistenia, vydaný v SR. Tento ostáva platný do 31. decembra 2020. 

 

Študenti 
Ak ste študentom – občanom SR a už študujete alebo budete študovať na z britských vysokých škôl/ univerzít  do 31. decembra 2020, naďalej môžete plne využívať EHIC. Tak isto môžete plne využiť formuláre S1, ktorý vám zabezpečí zdravotnú starostlivosť v Spojenom kráľovstve v plnom rozsahu. To isté platí aj pre formulár S2, teda plánovanú zdravotnú starostlivosť so súhlasom vašej zdravotnej poisťovne. Koniec platnosti formulárov S1, S2 a karty EHIC je k 31. decembru 2020.

 

Občan SR, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť v Spojenom kráľovstve so súhlasom príslušnej poisťovne:
Ak ste občan SR, ktorému zdravotná poisťovňa odsúhlasila alebo odsúhlasí v termíne do 31. decembra 2020 zákrok v zdravotníckom zariadení na území Spojeného kráľovstva, a to s využitím formulára S2, tak tento právny stav naďalej trvá. Formuláre S2 sú platné až do 31. decembra 2020.   

 

Pracujúci a SZČO, ktorí odvádzajú poistné do britského zdravotného systému 
Stav sa nemení. Ak ste zamestnanec alebo SZČO, ktorý si dobrovoľne prispieva do britského zdravotného systému, vaše nároky na zdravotnú starostlivosť' na území Spojeného kráľovstva sú v tomto prípade upravené britskou národnou legislatívou. Máte plne garantované práva a nároky na využívanie zdravotnej starostlivosti podľa britských zákonov, a to v systéme verejného zdravotníctva Spojeného kráľovstva rovnako ako britskí občania. V rámci EÚ však naďalej môžete využívať EHIC, a to až do 31. decembra 2020. 

 

Často kladené otázky

Som občanom SR, bude na území Spojeného kráľovstva platiť môj Európsky zdravotný preukaz platiť po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ?

Áno, až do konca prechodného obdobia, do 31. december 2020 platí Európsky zdravotný preukaz (karta EHIC) a zdravotné poisťovne v SR a v Spojenom kráľovstve  si navzájom preplácajú oprávnené náklady na liečbu v štátnych zdravotníckych zariadeniach.

 

Ako sa zmení nárok na poskytovanú zdravotná starostlivosť po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ ?

Nárok na zdravotnú starostlivosť počas prechodného obdobia budete mať, a to na základe predloženia Európskeho zdravotného preukazu (karta EHIC). 

 

Čo sa bude meniť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípade dlhodobého pobytu –na základe tzv. bydliskového formuláru PD S1 (sk.: Prenosný dokument S1, ang.: Portable document S1)?

Formulár S1, ale aj S2 platia počas prechodného obdobia. Naďalej teda budete mať nárok na zdravotnú starostlivosť a to podľa momentálne platných pravidiel. 

 

Mám slovenské zdravotné postenie a plánujem ísť v lete 2020 na dovolenku do Spojeného kráľovstva. Budem mať v prípade potreby nárok na zdravotnú starostlivosť v Spojenom Kráľovstve a za akých podmienok?

Nárok na zdravotnú starostlivosť bude naďalej možný a to na základe predloženia európskeho preukazu zdravotného poistenia (European Health Insurance Card). Počas prechodného obdobia budete mať naďalej nárok na zdravotnú starostlivosť počas vášho pobytu.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2020 Dátum vytvorenia: 13.12.2018