Elektronizácia služieb MZVEZ SR

Ministerstvo zahraničných vecí¬ a európskych záležitostí¬ Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu „Elektronizácia služieb ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Republiky (ES MZVEZ SR)“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť organizácie i subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

 

 

Predmetom štúdie uskutočniteľnosti je elektronizácia služieb ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len ES MZVEZ SR) a jej realizácia v rámci širšieho reformného zámeru, schváleného Ministerstvom vnútra SR na zasadnutí hodnotiacej komisie zo dňa 14. marca 2019: „Zefektívnenie procesov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ich modernizácia IKT prostriedkami“.

 

V rámci rozsahu projektu sa štúdia zameriava na optimalizáciu v nasledovných oblastiach, službách a procesoch:

 

1. Oblasť - Poskytovanie dotácií

Do oblasti 1 – Poskytovanie dotácií je zahrnutá služba poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci SR pod logom SlovakAid a poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 545/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZVEZ SR.

 

2. Oblasť - Zahraničná pomoc

Relevantné služby Oblasti 2 – Zahraničná pomoc: posielanie tzv. „Flash správ“, publikovanie cestovných odporúčaní, publikovanie informácií pre cestujúcu verejnosť, ďalej zasielanie núdzových textových správ, mesačné hlásenie ZÚ v oblasti krízového manažmentu a poskytovanie aplikácie Svetobežka a krízovej komunikácie s občanmi.

 

3. Oblasť - Podporné procesy MZVEZ SR

Oblasť podporných procesov MZVEZ SR zahrňuje zmeny, ktoré budú vykonané v rámci podporného IS ES MZVEZ SR. Oblasť 3 konkrétne obsahuje nasledujúce zmeny ES MZVEZ SR:

 

a) Online služby a ich formuláre

Online služby poskytované MZVEZ SR občanom budú optimalizované, v zmysle ich preskupenia do logickejších celkov za účelom väčšieho prehľadu pre občanov. Zároveň budú v rámci preskupovania existujúcich služieb aj redizajnované online formuláre tak, aby občan, ktorý sa ocitne v životnej situácii, ktorá si neintuitívne vyžaduje využitie viacerých služieb, bol k týmto službám automaticky navedený formulármi.

 

b) Migrácia do Vládneho cloudu

V rámci strategickej priority „Vládny cloud“ a synergie s ostatnými aktivitami tohto projektu bude ES MZVEZ SR migrovaný do vládneho cloudu za účelom zníženia nákladov na licenčné poplatky.

 

c) Migrácia na open source

ES MZVEZ SR bude taktiež z dôvodov synergie a zníženia nákladov v rámci projektu migrovaný na open source.

 

 

Štúdia uskutočniteľnosti a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

 

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: vladimir.jezek@mzv.sk do 16.1.2019, 16,00 hod.

Dátum poslednej aktualizácie: 9.1.2020 Dátum vytvorenia: 9.1.2020