Východné partnerstvo (Európska susedská politika)

Východné partnerstvo je projektom Európskej únie, ktorý zahŕňa Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Hlavným cieľom projektu je politické pridruženie a hospodárska integrácia východných partnerov s EÚ. Napĺňanie tohto cieľa vychádza zo vzájomných záväzkov týkajúcich sa právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, rešpektovania a ochrany menšín, dodržiavania ľudských práv, udržateľného rozvoja a zásad trhového hospodárstva.

V máji 2009 sa v Prahe v rámci českého predsedníctva v EÚ uskutočnil prvý summit EÚ k Východnému partnerstvu, ktorý zahájil implementáciu tohto projektu. Pridaná hodnota Východného partnerstva oproti dovtedy fungujúcej východnej dimenzii Európskej susedskej politiky sa nachádza najmä v posilňovaní bilaterálnych vzťahov s jednotlivými partnermi a rozvíjaní ich multilaterálnej spolupráce s EÚ. Východné partnerstvo podporuje aj prehlbovanie vzájomných vzťahov týchto krajín, ktoré sú nezanedbateľným faktorom pri vytváraní potrebných podmienok pre udržanie stability a napredovanie reforiem.

Bilaterálna rovina Východného partnerstva slúži na vytvorenie užších väzieb medzi EÚ a každou partnerskou krajinou. Týka sa zdokonalenie zmluvných vzťahov za účelom dosiahnutia asociačných dohôd a vytvorenia komplexných oblastí voľného obchodu. Uzatváranie dohôd s východnými partnermi o voľnom obchode by malo viesť k postupnému vzniku susedského hospodárskeho spoločenstva, liberalizácii vízových režimov a k prehĺbeniu spolupráce v oblasti energetickej bezpečnosti. Táto rovina Východného partnerstva je založená na individuálnom prístupe (tailor-made) ku každému partnerovi a na diferencovanej podpore každej krajiny v závislosti od jej reformného pokroku.

Multilaterálna rovina Východného partnerstva poskytuje rámec na riešenie spoločných výziev. Spočíva najmä na projektoch realizovaných v oblastiach, kde partnerské krajiny zdieľajú rovnaké záujmy. Pre tento účel boli vytvorené štyri multilaterálne platformy: demokracia a dobrá správ vecí verejných; hospodárska integrácia a konvergencia s politikami EÚ; energetická bezpečnosť; kontakty medzi ľuďmi.

V marci 2011 sa ministri zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny spoločne s ministrom zahraničných vecí Nemecka stretli v Bratislave s východnými partnermi. Vyhodnotili pokrok v implementácii Východného partnerstva a vymenili si názory s ministrami zahraničných vecí Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavskej republiky a Ukrajiny, ako aj s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku C. Ashton a s komisárom Európskej komisie pre rozširovanie a susedskú politiku Š. Fülem. Ministri Vyšehradskej skupiny vyjadrili pripravenosť zdieľať skúsenosti svojich krajín z reforiem a transformácie s východnými partnermi. Zdôraznili, že silné dlhodobé vzťahy medzi partnermi a EÚ sa môžu budovať iba na základe plného rešpektovania ľudských práv, demokratických štandardov a právneho štátu v krajinách Východného partnerstva.

V júni 2011 predsedovia vlád Vyšehradských krajín na svojom summite v Bratislave prijali spoločné vyhlásenie o posilnenej spolupráci v rámci Východného partnerstva a schválili vytvorenie programu „Visegrad 4 Eastern Partnership“ (V4EaP). Došlo k navýšeniu rozpočtu Medzinárodného vyšehradského fondu o 250 tisíc EUR za krajinu a od roku 2012 sú na tento program k dispozícii cca 2 milióny EUR. Cieľom V4EaP je podporiť spoločné projekty Vyšehradských krajín v rámci Východného partnerstva, ktoré majú za cieľ prehlbovať demokraciu, harmonizáciu s EU acquis, politickú spoluprácu a ekonomickú integráciu s EÚ, sektorálnu spoluprácu, ako aj procesy vedúce k liberalizácii vízových režimov.

V septembri 2011 sa počas predsedníctva Poľska v EÚ uskutočnil druhý summit Východného partnerstva. Popri vrcholných predstaviteľov Európskej únie, hlavách štátov a vlád a ministrov zahraničných vecí členských štátov sa na samite zišli aj predstavitelia šiestich partnerských krajín projektu. Zhodli sa na potrebe vytvoriť vhodné podmienky na urýchlenie politického pridružovania a ďalšej hospodárskej integrácie medzi EÚ a východnými partnermi, a to hlavne formou podporovania politických a sociálno-ekonomických reforiem a budovaním stability a mnohostrannej dôvery.

V júli 2012 na stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ a krajín Východného partnerstva bola schválená Cestovná mapa (Roadmap) pre Východné partnerstvo do jesene 2013. Do tohto kľúčového dokumentu sa premietli princípy individuálneho prístupu k jednotlivým krajinám podľa miery ich zaangažovania sa do realizácie reforiem. Diferencovaný prístupu Európskej únie v duchu princípu „viac za viac“ oceňuje trvalo udržateľné reformné úsilie partnerských krajín osobitnými bonusmi a vyššou kvalitou vzťahov s EÚ ich motivuje k ďalšiemu pokroku.

Cestovná mapa pre Východné partnerstvo predstavuje súhrn jasne určených krokov aj s definovanými kritériami ich plnenia a finančného zabezpečenia. Má za cieľ stimulovať partnerské krajiny k efektívnejším výkonom a pomôcť im zvýšiť úroveň rozvoja ich spoločností a kvalitu ich života, ako aj dostať sa na vyššiu úroveň integračných vzťahov s Európskou úniou. Obdobie zostávajúce do konania tretieho summitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutoční na jeseň 2013 vo Vilniuse, by malo byť partnerskými krajinami ako aj členskými štátmi EÚ využité na implementáciu uvedenej Cestovnej mapy.

Slovenská republika podporuje Východné partnerstvo, ktoré znamená významný evolučný krok vo vývoji susedskej politiky EÚ. Prostredníctvom Východného partnerstva je možné realizovať víziu politickej asociácie, ekonomickej integrácie a celkovej modernizácie východoeurópskych krajín na báze hodnôt a štandardov EÚ. Ide o jednu z hlavných priorít našej zahraničnej politiky a Slovenská republika sa aktívne zúčastňuje na napĺňaní cieľov Cestovnej mapy pre Východné partnerstvo.

Zaujímavé odkazy:

Východné partnerstvo

Európska susedská politika

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Európsky komisár pre rozširovanie a susedskú politiku

Dátum poslednej aktualizácie: 23.11.2012

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 11.1.2011