Petície a sťažnosti

Každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len "petícia").

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.
Petície a sťažnosti je možné podať:

1. poštou na adresu:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
odbor generálnej inšpekcie
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

2. osobné doručenie písomnej sťažnosti a petície – podateľňa v budove MZV SR /vchod z ul. Hlboká cesta/ v pracovných dňoch od 8.00 - 15.00 hod.

3. ústne podanie sťažnosti - v budove MZVEZ SR Palugyayov palác /vchod z ul. Pražská/ v pracovných dňoch od 8.00 - 15.00 hod.

4. e-mailom na adresu: GEIN@mzv.sk


Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sťažnosť podaná orgánu verejnej správy telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 12.6.2019 Dátum vytvorenia: 20.3.2010