Slovensko-české diskusné fórum

Ciele

Slovensko-české diskusné fórum (ďalej v texte „fórum“) umožňuje v pravidelných intervaloch stretnutia nezávislých expertov a predstaviteľov ministerstiev zahraničných vecí, ako aj zamestnancov iných ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS) z Českej republiky a zo Slovenskej republiky, ktorí sa venujú otázkam európskej a medzinárodnej politiky.

Fórum sleduje tri základné ciele:

  • podporuje intenzívnu neformálnu výmenu názorov na európske, zahraničnopolitické a bezpečnostné témy, ktoré majú z pohľadu Českej republiky a Slovenskej republiky osobitný význam;
  • umožní vzájomné poznanie a pochopenie zahraničnopolitických cieľov a záujmov oboch krajín;
  • umožní vznik nezávislých návrhov a iniciatív pre spoločný postup oboch krajín na európskej a medzinárodnej úrovni a pre intenzívnejšiu česko-slovenskú spoluprácu v zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike.

Formát

  • fórum sa schádza raz ročne v Českej republike alebo v Slovenskej republike;
  • účastníkmi sú zástupcovia ministerstiev zahraničných vecí Českej republiky a Slovenskej republiky, zástupcovia organizátorov (Výskumné centrum SFPA, respektíve Ústav mezinárodních vztahů), prizvaní nezávislí experti a zástupcovia iných ústredných orgánov štátnej správy rovnovážne reprezentujúci českú a slovenskú stranu;
  • pracovnými jazykmi stretnutí sú čeština a slovenčina;
  • stretnutia majú podobu intenzívnych diskusií, ktoré uvedú krátke vstupné referáty, prípadne písomné podklady. Diskusie v skupine sú dôverné (Chatham House Rules).

Obsah

Obsahový rámec, v ktorom sa diskusia skupiny odvíja, vyplýva primárne z potreby dialógu, koordinácie a spolupráce vychádzajúcej z členstva oboch krajín v Európskej únii a NATO.

Cieľové skupiny

Projekt je primárne zameraný na expertov z vládnej i mimovládnej sféry venujúcim sa otázkam európskej a medzinárodnej politiky. Jeho adresátmi sú predovšetkým predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky, prípadne ďalších rezortov, ako aj predstavitelia mimovládnych organizácií, analytických centier, expertných pracovísk a akademickej obce.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2.11.2017 Dátum vytvorenia: 29.4.2013